Troll­je­ge­re i kamp mot i knall­tøff løy­pe

Rundt 1200 del­ta­ke­re gjen­nom­før­te det 8,5 kilo­me­ter lan­ge blod­sli­tet på Foss-Eikeland. Der­med kun­ne de kal­le seg ekte Troll­je­ge­re.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

– Det er førs­te gang jeg er med, men de­fi­ni­tivt ikke sis­te gang, for­tel­ler Ben­ja­min Jef­fe­ry (26).

Han er fryk­te­lig sli­ten etter å ha gjen­nom­ført den 8,5 kilo­me­ter lan­ge løy­pa på Foss-Eikeland i Sand­nes.

Rundt hal­sen har Jef­fe­ry me­dal­jen, som vi­ser at han er en ekte Troll­je­ger.

– Jeg måt­te ha hjelp fra lag­ka­me­ra­te­ne den sis­te de­len av løy­pa, sier han.

Sam­men med kol­le­ge­ne Pet­ter Hobbelstad, Wil­liam Hoddell og Guro Mau­dal i Bris­tow sprang han for la­get «He­li Hun­ters».

– Vi er en gjeng fra jobb, som har trent for det­te. For to uker si­den var vi her på Foss-Eikeland og tren­te i løy­pa. I dag sprang vi vir­ke­lig som et lag, un­der­veis hand­let det om å hjel­pe og mo­ti­ve­re hver­and­re, for­tel­ler Hobbelstad.

Sat­ser mot nes­te år

Det­te er fem­te året Troll­je­ger­prø­ven ar­ran­ge­res på Foss-Eikeland i Sand­nes. Førs­te året gjen­nom­før­te 60 del­ta­ke­re Troll­je­ger­prø­ven, nå har an­tal­let del­ta­ke­re ste­get til rundt 1200.

– Det er man­ge slit­ne krop­per nå! Det­te er den ul­ti­mate tes­ten, sier dag­lig le­der Paal Refs­land.

Av rundt 1200 del­ta­ke­re var det kun 10 styk­ker som brøt grun­net uhell el­ler and­re hen­del­ser. Ar­ran­gø­re­ne mel­der om et vel­lyk­ket ar­ran­ge­ment.

– Vi star­ter al­le­re­de på­mel­din­gen for Troll­je­ger­prø­ven 2018 ved mid­natt. Nes­te år er må­let 1500 del­ta­ke­re, sier Refs­land.

Bly­tung løy­pe

I år var løy­pa har­de­re enn noen­sin­ne. I fjor var vin­ner­ti­den på 46 mi­nut­ter, mens den i år ble på like over én time.

– Det sier litt om hvor hard løy­pa var i år. Vi har fått man­ge til­bake­mel­din­ger på at det var et blod­slit der ute, og det er ak­ku­rat det vi øns­ker å høre, for­tel­ler ar­ran­gø­ren.

Årets løy­pe var ku­pert med fle­re har­de bak­ker. Un­der­veis måt­te del­ta­ker­ne blant an­net be­sti­ge fle­re hind­rer, svøm­me over et vann og kry­pe gjen­nom en myr.

– Del­ta­ker­ne har vært utro­lig flin­ke til å hjel­pe hver­and­re gjen­nom løy­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.