De so­sia­le for­skjel­le­ne øker

Størst so­sia­le pro­ble­mer har de­ler av Stor­haug og Hil­le­våg. Le­dig­he­ten blant inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Stav­an­ger er tre­dob­let og fle­re barn le­ver i fat­ti­ge fa­mi­li­er.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - MARGUNN UELAND

Stav­an­gers helse­til­stand skal opp i by­sty­ret i dag. Til grunn lig­ger en 71 si­ders rapport. Den slår fast at helse­til­stan­den og leve­kå­re­ne «er i ho­ved­sak god».

Stav­an­ger lig­ger sig­ni­fi­kant bed­re an enn lan­det el­lers på 22 av 34 måle­in­di­ka­to­rer Folke­helse­in­sti­tut­tet bru­ker til å be­døm­me folke­hel­sa i kom­mu­ne­ne.

Vi har blant an­net fær­re uføre­tryg­de­de, la­ve­re fore­komst av mus­kel- og skje­lett­pla­ger, dia­be­tes type 2 og hjer­te- og kar­syk­dom­mer enn sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner.

Råd­man­nens opp­sum­me­ring er at føl­gen­de ut­ford­rin­ger bør føl­ges nøye fram­over: Stør­re so­sia­le for­skjel­ler: Det skjer en grad­vis opp­hop­ning av leve­kårs­ut­ford­rin­ger i nord­øst­li­ge de­ler av Stor­haug, via sen­trum og sør­over mot Hil­le­våg.

Et be­kym­rings­fullt ut­vik­lings­trekk er at an­tall barn og un­ge som vokser opp i fat­ti­ge fa­mi­li­er (un­der EUs lav­inn­tekts­gren­se) har økt med tre pro­sent på sju år. An­de­len er 9,3 pro­sent (2015-tall). På Stor­haug er an­de­len høy­est (13 pro­sent), på Hin­na la­vest (6 pro­sent). Ar­beids­le­dig­het: I Stav­an­ger dob­let ar­beids­le­dig­he­ten seg i 2015/16 for så å fla­te ut i 2017. I inn­vand­rer­be­folk­nin­gen har le­dig­he­ten tre­dob­let seg. De med lav ut­dan­ning er over­re­pre­sen­tert­blantdele­di­ge.«De­ter­vik­tig å unn­gå at le­dig­he­ten bi­ter seg fast i inn­vand­rer­be­folk­nin­gen, blant ung­dom­mer og lavt ut­dan­ne­de», ad­va­rer råd­man­nen. Fra­fal­let i vi­dere­gå­en­de sko­le: Det er fort­satt slik at 1 av 5 av da­gens un­ge i Stav­an­ger ikke kom­mer seg gjen­nom vi­dere­gå­en­de sko­le. «Det er kla­re sam­men­hen­ger mel­lom det, se­ne­re til­knyt­ning til ar­beids­li­vet, sun­ne leve­va­ner og fram­ti­dig helse­til­stand», po­eng­te­rer råd­man­nen. Fysisk in­ak­ti­vi­tet: Halv­par­ten av de un­ge og bare 20 pro­sent av de voks­ne opp­fyl­ler ikke an­be­fa­lin­ge­ne om fysisk ak­ti­vi­tet (60 mi­nutt dag­lig for un­ge, 30 mi­nutt dag­lig for voks­ne). «Uro­vek­ken­de lavt» i for­hold til hvor mye det be­tyr for hel­sa, slår råd­man­nen fast. Fle­re un­ge sli­ter psy­kisk: «Økt fore­komst av psy­kis­ke pla­ger og li­del­ser blant un­ge er en stor og vok­sen­de helse­ut­ford­ring», på­pe­ker råd­man­nen.

Han kon­klu­de­rer med at det er be­hov for man­ge ty­per tiltak, men inn­stil­lin­gen mun­ner ikke ut i noen kon­kre­te for­slag. Han skri­ver at «ut­ford­rings­bil­det er fan­get opp» og vil lig­ge til grunn når kom­mu­nen ut­ar­bei­der vik­ti­ge pla­ner fram­over.

110 tiltak

Stav­an­ger har en Stra­tegi­plan for folke­helse. Cir­ka 110 sto­re og små tiltak føl­ger opp må­le­ne i den­ne. Hvert år si­den 2010 har leve­kår­sty­ret be­vil­get fem mil­lio­ner kro­ner til så­kalt ny­ska­pen­de folke­helse­til­tak til 55 uli­ke pro­sjek­ter.

Sat­sings­om­rå­de­ne er: 1. Gode bo- og nær­mil­jø­er. I alt 30 tiltak. Ek­semp­ler: Opp­rus­ting av skole­går­der, Tas­ta skate­park, nytt kunst­gras på Mid­jord og Knu­da­m­yrå, ny svømme­hall på Hund­våg og Kver­ne­vik, Leve­kårs­løf­tet på Stor­haug. 2. Barn: 27 tiltak. Ek­semp­ler: 18 sko­ler har i 2016 fått mer pen­ger til helse­søs­ter­tje­nes­ten, til­taks­pla­nen «Barn vil være med» skal blant an­net gjø­re det let­te­re for barn fra fat­ti­ge fa­mi­li­er å del­ta i fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, sko­ler i om­rå­der med størst leve­kårs­ut­ford­rin­ger får eks­tra støt­te. 3. Leve­va­ner som bi­drar til god helse: 22 tiltak. Det størs­te er Helse­hu­set i Stav­an­ger som blant an­net rom­mer Fris­klivs­sen­tra­len. 4. Sunt mil­jø (for­hind­re støy, luft­for­en­sing m.m.): 32 tiltak. Pigg­dekk­ge­byr skal inn­fø­res fra høs­ten 2017. Byg­ging av Bus­sway. Ra­don­må­lin­ger hvert fem­te år i sko­ler og barne­ha­ger. i pla­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.