Gand-pres­ten skif­ter syn i ho­mo­fili­sa­ken

Sjel­den har sokne­prest Günt­her Theiss gru­et seg slik før en pre­ken som han gjor­de den­ne søn­da­gen. Han skul­le for­tel­le me­nig­he­ten i Gand kir­ke at han har kom­met frem til at bi­be­len li­ke­vel åp­ner for ho­mo­filt sam­liv og like­kjøn­net ek­te­skap.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Den 45 år gam­le pres­ten, som så sent som i fjor lot me­nig­he­ten i Gand få vite at han ikke så noen teo­lo­gisk mu­lig­het for kir­ke­lig god­kjen­nel­se av sam­liv mel­lom men­nes­ker av sam­me kjønn, stil­ler seg nå også til­gjen­ge­lig for å vie ho­mo­fi­le i frem­ti­den.

Theiss vet at hold­nings­end­rin­gen vil vek­ke uli­ke re­ak­sjo­ner. Ho­mo­fili­spørs­må­let er fort­satt et brenn­bart tema bå­de i me­nig­he­ten på Gand og i Kir­keNor­ge for­øv­rig.

– Noen kom­mer til å være gla­de for at jeg nå har snudd i det­te spørs­må­let. And­re vil kan­skje mel­de seg ut av me­nig­he­ten. Jeg vet at men­nes­ker jeg re­spek­te­rer vil bli skuf­fet over meg, og det be­rø­rer meg. Jeg har ikke ele­fant­hud. Men jeg har be­stemt meg for at jeg ikke skal la fø­lel­sen av hva noen måt­te mene, hind­re meg i å gå ut med det­te, sa Theiss til Af­ten­bla­det fre­dag.

Re­spekt for and­re me­nin­ger

To døgn etter in­ter­vju­et med Af­ten­bla­det - som ikke skul­le pub­li­se­res før me­nig­he­ten fikk vite noe - holdt sokne­pres­ten søn­dags­pre­ken i Gand kir­ke. Der for­tal­te han me­nig­he­ten at sokne­pres­ten de­res nå ak­sep­te­rer at ho­mo­fil kjær­lig­het har sam­me ret­tig­he­ter som he­te­ro­fil kjær­lig­het også i kir­ke­lig sam­men­heng.

Han un­der­stre­ker at han fort­satt har stor re­spekt for at and­re krist­ne har et an­net syn på ho­mo­fili­spørs­må­let.

I juni 2016 skrev han selv det­te i Gand kir­kes me­nig­hets­blad «Til­ste­de»:

«Selv står jeg på kir­kens klas­sis­ke syn på ek­te­skap og sam­liv. Jeg har i mitt ar­beid med det­te spørs­må­let man­ge gan­ger sterkt øns­ket å kom­me frem til at Bi­be­len åp­ner for ho­mo­filt sam­liv og like­kjøn­net ek­te­skap, nett­opp for­di man­ge ho­mo­fi­le opp­le­ver det som at de­res iden­ti­tet og men­neske­verd rammes sterkt av kir­kens nei. Men jeg fin­ner in­gen åp­ning for det­te i Bi­be­len, og som kris­ten og prest er jeg for­plik­tet på den­ne bo­ken.»

Kon­ser­va­tiv bak­grunn

– Et år se­ne­re har du kom­met til mot­satt kon­klu­sjon. Hva har skjedd?

– Det er fle­re for­hold som har ført frem til det­te. Hjer­tet mitt har i en lang pe­rio­de sagt noe an­net enn det ho­det mitt og teo­lo­gi­en min all­tid har sagt. Man er pre­get av sin bak­grunn. Min bak­grunn er et raust og flott, men også kon­ser­va­tivt, fel­les­skap i bede­hus­mil­jø­et på Strand. Også i stu­die­ti­den på Mi­sjons­høy­sko­len på 90-tal­let var jeg en del av et mo­de­rat kon­ser­va­tivt mil­jø. Men en av de vik­tigs­te må­te­ne Gud all­tid har talt til meg på, har vært gjen­nom min sam­vit­tig­het. Jeg me­ner en in­klu­de­ren­de kir­ke ikke kan av­vise ekte kjær­lig­het mel­lom men­nes­ker, sier Theiss.

Han for­tel­ler at det er tre ho­ved­grun­ner til at han tok sitt syn på ho­mo­fi­li opp til ny vur­de­ring.

– For det førs­te var det en er­kjen­nel­se av at det må gjø­re vondt at jeg, som sokne­prest, ikke an­er­kjen­ner den kjær­lig­hets­er­klæ­rin­gen det er å øns­ke å gif­te seg. For det and­re er det slik at jeg som prest leng­ter etter at folk skal få opp­le­ve gle­den av å være en del av et kris­tent fel­les­skap. Da må vi gjø­re det på en tro­ver­dig måte, og av­vis­ning av ekte kjær­lig­het mel­lom men­nes­ker bi­drar ikke til tro­ver­dig­het slik sam­fun­net har ut­vik­let seg. For det tred­je be­gyn­te jeg å ten­ke på at man­ge gode preste­ven­ner og teo­lo­ger som er minst like Kris­tus­sen­trer­te og opp­tat­te av bi­be­len som det jeg er, had­de kom­met til et an­net syn om hva bi­be­len åp­ner for i det­te spørs­må­let, sier Theiss.

Føl­ger sam­vit­tig­he­ten

En fle­re må­ne­der lang tanke­pro­sess mun­net i midt­en av mai ut i et 11 si­der langt do­ku­ment der sokne­pres­ten dis­ku­te­rer bå­de teo­lo­gis­ke og mo­rals­ke si­der ved sitt eget ho­mo­fi­li­syn. Kon­klu­sjon er at bi­be­len åp­ner for ho­mo­filt sam­liv og like­kjøn­ne­de ek­te­skap. Der­med føl­te Theiss han had­de den nød­ven­di­ge, teo­lo­gis­ke platt­for­men til å kun­ne føl­ge sin sam­vit­tig­het.

De sis­te uke­ne har han ori­en­tert bå­de pros­ten, bispe­dømme­kon­to­ret, me­nig­hets­rå­det og sta­ben i Gand me­nig­het om sitt nye syn.

– For det al­ler mes­te har jeg fått po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger fra dem jeg har for­talt det­te til, men det var også noen som ble skuf­fet. Li­ke­vel var det min opp­le­vel­se at de fles­te ikke var så over­ras­ket. Jeg har vært opp­tatt av det­te spørs­må­let, og har pra­tet mye om det, sier Theiss.

Me­nig­he­ten hav­net i me­die­nes søke­lys høs­ten 2015 i for­bin­del­se med at den lo­ka­le Høy­re-top­pen Thor Mag­ne Se­land valg­te å mel­de over­gang til en an­nen me­nig­het etter en an­nen strid om ho­mo­fili­spørs­må­let. Me­nig­he­ten på Gand var en av me­nig­he­te­ne som stil­te seg bak ved­ta­ket i Sand­nes kir­ke­li­ge fel­les­råd om at prak­ti­se­ren­de ho­mo­fi­le ikke kun­ne få vigs­le­de stil­lin­ger i kir­ken.

Be­hov for å klar­gjø­re

Theiss had­de på det­te tids­punk­tet fort­satt ikke star­tet sin preste­gjer­ning i Gand me­nig­het. Men fra sin råd­gi­ver­plass ved Stav­an­ger bispe­dømme­kon­tor fulg­te tre­barns­fa­ren de­bat­ten som opp­stod i Sand­nes. Da han star­tet i stil­lin­gen tid­lig i 2016, føl­te han et be­hov for å klar­gjø­re for me­nig­he­ten hvor han stod i den føl­som­me sa­ken.

– For et år si­den så du ikke noen teo­lo­gisk åp­ning for ho­mo­fil kjær­lig­het. Nå sier du at du har fun­net et teo­lo­gisk fun­da­ment. Bi­be­len er vel den sam­me som i fjor som­mer?

– Ja, men jeg har skiftet bril­ler for å le­se den med. In­gen krist­ne kan på­stå at de le­ser bi­be­len 100 pro­sent ob­jek­tivt, el­ler at de le­ser bi­be­len ak­ku­rat som den står. Gjør vi det, vil vi møte pro­ble­mer. I bi­be­len står det for ek­sem­pel at hvis «øyet lok­ker til synd, skal det ri­ves ut.» Alle for­står at Je­sus ikke men­te det­te bok­sta­ve­lig. Bril­le­ne vi bru­ker er far­get av blant an­net ti­den vi le­ver i, og kul­tu­ren vi har vokst opp med. Jeg be­stem­te meg for å prø­ve nye bril­ler.

Neste­kjær­lig­het

Med de nye bril­le­ne sat­te han seg til for å stu­de­re hva bi­be­len sier om like­kjøn­ne­de for­hold og and­re teks­ter han me­ner det er nød­ven­dig å trek­ke inn i vur­de­rin­gen.

Han leg­ger ikke skjul på at samt­li­ge teks­ter i bi­be­len som om­hand­ler homo­sek­su­ali­tet er en­ty­dig av­vi­sen­de. Men te­ma­et vies plass så få ste­der i bi­be­len - to gan­ger i Det gam­le tes­ta­men­tet og tre gan­ger hos Pau­lus i

FOTO: FRED­RIK REFVEM

Etter lang tid med bi­bel­stu­di­er og fle­re run­der med seg selv og egen sam­vit­tig­het, har sokne­prest Günt­her Theiss i Gand me­nig­het om­be­stemt seg: I frem­ti­den vil han li­ke­vel vie ho­mo­fi­le par.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.