Tre etter­fors­kes for vold­tekt av mann på Tjens­voll

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tre menn er på­gre­pet og sik­tet for vold­tekt av en an­nen mann i en bolig på Tjens­voll i Stav­an­ger. Alle in­volver­te er i 20-åre­ne.

– Det er opp­ret­tet en sak i for­bin­del­se med det som for­mo­dent­lig er en vold­tekts­sak. Men det er fort­satt så tid­lig i etter­forsk­nin­gen at vi fore­lø­pig ikke øns­ker å gå inn på hen­del­ses­for­lø­pet, sier jour­ha­ven­de po­liti­ju­rist An­ne Marthe Møi­nichen i Sør-Vest po­liti­dis­trikt.

Po­li­ti­et fikk natt til søn­dag inn fle­re vold­tekts­mel­din­ger - én vold­tekt på Jæ­ren og to i Stav­an­ger natt til søn­dag, hen­holds­vis klok­ka 2.31, 2.45 og 3.39. Se­ne­re ble det av­klart sa­ken på Jæ­ren og den ene sa­ken i Stav­an­ger tro­lig ikke er vold­tekts­sa­ker li­ke­vel.

I den tred­je vold­tek­ten, der for­nær­me­de er en mann, er tre and­re menn i 20-åre­ne på­gre­pet og sik­tet. Det­te for­hol­det skal ha fun­net sted på Tjens­voll. Alle de sik­te­de ble på­gre­pet på ste­det der ugjer­nin­gen skal ha fun­net sted.

Po­li­ti­et har få de­tal­jer fore­lø­pig, og kan ver­ken si hvil­ken til­knyt­ning det er mel­lom de in­volver­te og mel­lom dem og åste­det. Den for­nær­me­de man­nen er sendt til vold­tekts­mot­ta­ket for un­der­sø­kel­ser. I til­legg hol­der po­li­ti­et på med tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser.

Søn­dag etter­mid­dag var de tre sik­te­de men­ne­ne fort­satt ikke av­hørt.

– Vi tar stil­ling til om de tre skal frem­stil­les for va­re­tekts­fengs­ling etter at vi har gjort av­hø­re­ne, sier Møi­nichen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.