Etter­fors­ker po­liti­tag­ger for hær­verk på bi­ler

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Po­li­ti­et me­ner det er grunn til å tro at man­nen som i natt spray­mal­te bå­de hele første­eta­sjen på po­liti­kam­me­ret og fle­re po­liti­folk som skul­le på­gri­pe ham, også står bak tag­ging av minst seks bi­ler på By­hau­gen i Stav­an­ger.

Det er be­nyt­tet sam­me type spray­ma­ling og hær­ver­ket er ut­ført i sam­me stil. Vi fin­ner der­for grunn til å se dis­se sa­ke­ne i sam­men­heng, sier ope­ra­sjons­le­der Kjetil Føy­en i Sør-Vest po­liti­dis­trikt til Af­ten­bla­det.

Etter å ha spray­et ned po­liti­hu­set, ble man­nen opp­da­get av en po­liti­tje­neste­mann på vei hjem fra jobb. Han til­kal­te hjelp, og sam­men med kol­le­ge­ne fikk de etter­hvert på­gre­pet den ag­gre­sive man­nen. Han nek­tet å opp­gi per­so­na­lia, men ble gjen­kjent av per­so­nell i ar­res­ten, som iden­ti­fi­ser­te ham som en 46 år gam­mel asyl­sø­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.