Ska­de­lig som­mer­fugl kos­tet jær­gart­ne­ri 15 mill.

Wiig Gart­ne­ri tap­te 15 mil­lio­ner kro­ner etter to­mat­møll-an­grep. Nå vi­ser ny rapport at to­mat­møl­len Tuta ab­so­lu­ta kan på­fø­re norsk to­mat­næ­ring sto­re ska­der om det ikke set­tes inn tiltak.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - TORKEL ANSTENSRUD SCHIBEVAAG

Det var like før påske at den ska­de­li­ge som­mer­fug­len Tuta ab­so­lu­ta fra Sør-Ame­ri­ka for førs­te gang ble på­vist i Nor­ge. Wiig Gart­ne­ri på Or­re ble an­gre­pet av to­mat­møl­len.

– Det er vel­dig dra­ma­tisk å bli ut­satt for et slikt an­grep. For vår del kos­tet det oss rundt 15 mil­lio­ner kro­ner, for­tel­ler gart­ner Kåre Wiig.

Etter an­gre­pet ble gart­ne­ri­et på­lagt å rive ut 20 mål med to­ma­ter av Mat­til­sy­net.

– Nå har vi plan­tet alt som ble re­vet ut på nytt igjen. In­nen fem til seks uker er vi i gang igjen, sier Wiig.

Av­ver­get katastrofe

Gart­ne­ri­et er ut­styrt med lys­pro­duk­sjon som gjør det mu­lig å plan­te så sent i se­son­gen.

– Hvis ikke had­de det blitt katastrofe, for­tel­ler gart­ne­ren.

I mai ble to­mat­møl­len på­vist hos tre and­re to­mat­pro­du­sen­ter i Ro­ga­land.

Nå vi­ser ri­siko­vur­de­rin­gen fra Vi­ten­skaps­ko­mi­te­en for mat­trygg­het (VKM) at to­mat­møl­len tro­lig vil på­fø­re enda stør­re ska­de der­som det ikke set­tes inn mål­ret­te­de tiltak mot spred­ning.

I til­legg er det stor sann­syn­lig­het for tap av av­ling og økt bruk av kje­mis­ke og bio­lo­gis­ke plante­vern­mid­ler. Wiig øns­ker ikke å nyt­te kje­mis­ke mid­ler i pro­duk­sjo­nen.

– Vi bru­ker ikke kje­mis­ke mid­ler når vi pro­du­se­rer to­ma­ter, men vi har brukt det i tom­me hus. Det dre­per nytte­dy­re­ne som vi bru­ker til å ta knek­ken på skade­dy­re­ne, for­tel­ler han.

– Tap vil ram­me næ­rin­gen

VKM slår fast at det er stor sann­syn­lig­het for at norsk to­mat­pro­duk­sjon vil bli hardt ram­met. Ta­pe­ne an­slås til mel­lom én og fem pro­sent.

– Det­te er tap som vil ram­me næ­rin­gen selv om man set­ter inn tiltak som over­vå­king og økt bruk av plante­vern­mid­ler.

Der­som det ikke blir satt inn mot­til­tak, vil ta­pe­ne bli svært mye høy­ere. Vi er usik­re på an­sla­ge­ne, sier Mi­cael Wen­de­ll, som har vært pro­sjekt­le­der for ar­bei­det med rap­por­ten.

Iføl­ge VKM på­fø­rer to­mat­møl­len stor ska­de for to­mat­næ­rin­gen i de lan­de­ne der den etab­le­rer seg. Rap­por­te­ne fra en­kel­te land for­tel­ler om av­lings­tap på mel­lom 50 og 100 pro­sent.

– In­sekt­mid­ler fire­dob­les

Rap­por­ten tar for seg hvil­ken ska­de to­mat­møl­len vil på­fø­re to­mat­næ­rin­gen der­som ut­brud­det ikke ut­ryd­des, hvor­dan to­mat­møl­len vil på­vir­ke bruk av kje­mis­ke og bio­lo­gis­ke plante­vern­til­tak, det er ana­ly­sert sann­syn­lig­he­ten for at møl­len kan over­vin­tre i Ro­ga­land og and­re to­mat­dis­trikt og om det er sann­syn­lig at den kan ska­de and­re næ­rin­ger.

Det slås blant an­net fast i rap­por­ten at sjan­se­ne er sto­re for økt bruk av kje­mis­ke og bio­lo­gis­ke plante­vern­mid­ler frem­over.

– Vi for­ven­ter at bruk av in­sekt­mid­ler fire­dob­les, og en for­dob­ling i bruk av ro­vinsek­tet og av fe­ro­mon­fel­ler for over­våk­ning, opp­ly­ser Wen­de­ll.

Men det kon­klu­de­res med at to­mat­møl­len mest sann­syn­lig ikke vil på­vir­ke and­re næ­rin­ger, som po­tet­pro­duk­sjon. Der­imot kan po­te­ter og and­re plan­ter bi­dra til spred­ning av plante­skade­gjø­re­ren.

Kart­leg­ger spred­ning

Mat­til­sy­net opp­ly­ser at de er i gang med å kart­leg­ge vi­de­re spred­ning av to­mat­møl­len.

– Det finur­li­ge er hvor­dan møl­len er kom­met inn. Det er det in­gen som vet. Men vi kan trøs­te oss med at de le­ver fint med to­mat­møl­len i land som Hol­land, Spa­nia, Ita­lia, Frank­ri­ke og Eng­land. Li­ke­vel er det en be­ty­de­lig utgift som må til for å kun­ne leve med den, etter­som du tren­ger fle­re nytte­dyr for å hol­de møl­len i sjakk, for­tel­ler Kåre Wiig hos Wiig Gart­ne­ri.

FOTO: TOR­STEIN LILLEVIK

Kåre Wiig har hatt be­ty­de­li­ge ut­gif­ter knyt­tet til to­mat­møll-an­gre­pet i vår.

FOTO: WIKIMEDIA

I en­kel­te land skal to­mat­møl­len Tuta ab­so­lu­ta ha øde­lagt 50 til 100 pro­sent av to­matav­lin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.