– Glad vi le­ver og er uskadd

Bry­ne Po­li­ti­et me­ner mye ty­der på at den er­far­ne pi­lo­ten Lei­dulf He­skje med sin snar­rå­dig­het hind­ret et ver­re ut­fall da et sjø­fly gikk i bak­ken ved Frøy­lands­vat­net lør­dag etter­mid­dag.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - TORKEL ANSTENSRUD SCHIBEVAAG

Lør­dag etter­mid­dag klok­ken 15.27 fikk nød­eta­te­ne mel­ding fra pub­li­kum om ulyk­ken. Like etter var helse­per­so­nell, po­li­ti, brann­ve­sen og red­nings­he­li­kop­ter på ste­det.

– Tre per­soner var om bord un­der nød­lan­din­gen. De har kom­met seg ut av egen ma­skin, for­tel­ler vakt­le­der Svein Nes­se i Ro­ga­land brann og red­ning IKS.

Det var den er­far­ne pi­lo­ten Lei­dulf He­skje som styr­te fly­et da det plut­se­lig kom et vold­somt smell etter at det had­de let­tet fra van­net. Po­li­ti­et ro­ser pi­lo­tens snar­rå­dig­het etter ha­va­ri­et. Pi­lo­ten valg­te å svin­ge mot øst for å unn­gå å tref­fe be­byg­gel­se i om­rå­det med fly­et sitt da han skul­le for­sø­ke å nød­lan­de.

– Ha­vari­kom­mi­sjo­nen har ikke truf­fet noen kon­klu­sjo­ner enda, men mye ty­der på at pi­lo­ten gjor­de en vel­dig god jobb.

Had­de fly­et fort­satt i sam­me ret­ning, mot be­byg­gel­sen, kun­ne det­te fått et langt ver­re ut­fall. Men pi­lo­ten var snar­rå­dig, og fore­tok et be­visst valg om å end­re ret­ning før han for­søk­te å nød­lan­de, sier ope­ra­sjons­le­der Kjetil Føy­en.

Sjø­fly­et ble to­tal­ska­det

In­gen av de tre men­ne­ne, født i 1996, 1952 og 1950, om bord ble fysisk ska­det i ulyk­ken, men sjø­fly­et er full­sten­dig øde­lagt. Lei­dulf He­skje, som er et svært kjent navn i fly­mil­jø­et på Sola, for­tal­te lør­dag po­li­ti­et hvor­dan han had­de opp­levd den dra­ma­tis­ke hen­del­sen. Iføl­ge for­kla­rin­gen kom smel­let like etter av­gang, mens fly­et var i lav høy­de.

– Bå­de for mitt ved­kom­men­de og for de to and­re som var om­bord i fly­et går det fysisk bra. Vi har vært på grun­di­ge sjek­ker på syke­hu­set i dag. Midt oppe i all dra­ma­tik­ken ble mø­tet med de an­sat­te på syke­hu­set en fan­tas­tisk opp­le­vel­se, sier He­skje til Af­ten­bla­det.

Det er ven­tet at He­skje skal ut­ta­le seg om hen­del­sen til Ha­vari­kom­mi­sjo­nen søn­dag kveld. He­skje for­tel­ler at mo­to­ren stop­pet mo­men­tant like etter av­gang.

– Det var en kri­tisk si­tua­sjon etter­som at vi fløy vel­dig lavt. Der og da hand­let det om re­flek­ser og tre­ning. Jeg had­de ikke tid til å plan­leg­ge. Jeg fløy fly­et og vi lan­det. Had­de jeg hatt mer vann å gå på, så had­de jeg klart å lan­de uten at fly­et tip­pet rundt. Det er grun­nen til at bil­de­ne ser så dra­ma­tis­ke ut, for­tel­ler han.

He­skje tror de had­de «noen» med seg på la­get lør­dag etter­mid­dag.

– Nå er vi alle gla­de for at vi er i li­ve og helt uskadet. Jeg tre­ner jevn­lig på mo­tork­utt og kun­ne lan­de uten mo­tor­kraft. Det er den tre­nin­gen som red­det oss, men det har nok vært litt flaks i bil­det, sier han.

Po­li­ti­et har vært i kon­takt med 11 vit­ner som be­fant seg i om­rå­det. Iføl­ge Føy­en har fle­re av dis­se også for­klart seg om et høyt smell før fly­et gikk i bak­ken.

– Dra­ma­tisk opp­le­vel­se

– For­kla­rin­ger fra vit­ner og pi­lot ty­der fore­lø­pig på at det­te kan dreie seg om et mo­tork­utt. Nå av­ven­ter vi kon­klu­sjon fra Ha­vari­kom­mi­sjo­nen, sier ope­ra­sjons­le­der Føy­en. Gun­nar Ei­ter­jord var vit­ne til hen­del­sen. Han had­de ak­ku­rat del­tatt på mo­sjons­lø­pet «Frøy­lands­vat­net rundt».

– Vi holdt på å jog­ge ned etter lø­pet, da vi så et fly som var på vei mot van­net. Det gjor­de en kur­ve, så kom det et smell, for­tel­ler Ei­ter­jord som er kjent fra sin stil­ling som pro­sjekt­le­der for Ry­fast i Sta­tens veg­ve­sen.

Han for­tel­ler at de hør­te en høy lyd fra mo­to­ren, da sjø­fly­et kra­sjet.

– Det er dra­ma­tisk å opp­le­ve noe sånt. Ikke kjekt i det hele tatt, sier Ei­ter­jord.

FOTO: RONNY HJERTÅS

Sjø­fly­et ble to­tal­ska­det etter å ha gått i bak­ken ved Frø­lands­vat­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.