Vå­lands­tu­net blir bo­li­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

En jury har valgt vin­ner­pro­sjek­tet for hvor­dan Vå­lands­tu­net syke­hjem Bjørg Tys­dal Moe, Høy­res gruppe­le­der John Pe­ter Her­nes, spe­sial­råd­gi­ver An­ne Kjer­sti Med­hus, si­vil­ar­ki­tekt Tri­ne Syl­ten, dag­lig le­der Erik Thor­sen Hirth pro­sjekt­le­der Gre­te Kvin­nesland. En sam­let jury kå­ret vin­ne­ren.

Tre­hus­byen

I be­grun­nel­sen he­ter det at Vå­lands­tu­net se­nior­bo­li­ger gjen­ska­per et kvar­tal i Tre­hus­byen i et mo­der­ne form­språk. «Her vil be­bo­ere på Vå­land og and­re by­de­ler kun­ne føle seg hjem­me, med man­ge av ene­bo­li­gens kva­li­te­ter, og sam­ti­dig med et fel­les­are­al som de sav­ner i dag», he­ter det.

Stav­an­ger ut­vik­ling har som mål å få på plass en op­sjons­av­ta­le om kjøp av tomt med vin­ner­team­et så snart som mu­lig etter at kon­kur­ran­sen er av­slut­tet.

FOTO: HAGA OG GROV AR­KI­TEK­TER

Se­nior­bo­li­ge­ne føy­er seg inn i tre­hus­be­byg­gel­sen. Vå­lands­sko­gen til høy­re i bil­det.

ILLUSTRASJON: ENSIGN

Plan­lagt fel­les­are­al i Vå­land se­nior­bo­li­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.