Skal er­stat­tes med 44

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

kom­mu­ne ut­ly­ser et om­for­mings­pro­sjekt på den­ne må­ten. Det ek­sis­te­ren­de syke­hjem­met skal ri­ves og er­stat­tes med ny­bygg.

Vin­ner­pro­sjek­tet be­står av en base i førs­te eta­sje som bin­der sam­men fem mind­re bo­lig­vo­lu­mer med til sam­men 44 bo­li­ger. Bo­lig­stør­rel­sen lig­ger mel­lom 40 og 80 kvad­rat­me­ter. I til­legg er det lagt opp til roms­li­ge fel­les­area­ler på i alt 1400 kvad­rat­me­ter.

Jury­en

Jury­en stil­ler seg tvi­len­de til at det er be­ta­lings­vil­je for så sto­re fel­les­area­ler. Det­te kan bli løst ved at de­ler av fel­les­area­let lei­es ut til ak­ti­vi­te­ter i nabo­la­get.

Trær, ve­ge­ta­sjon og stein­mu­rer i om­rå­det skal tas vare på.

Jury­en har be­stått av vara­ord­fø­rer

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.