Se­nior­bo­li­ger.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Det er det kom­mu­na­le fore­ta­ket Stav­an­ger ut­vik­ling som ut­lys­te kon­kur­ran­sen. Må­let var å få fram et for­bilde­pro­sjekt for bo­li­ger eg­net for se­nio­rer. Pro­sjekt­kon­kur­ran­sen dan­ner grunn­lag for salg av Vå­land­stun­tom­ten til ut­byg­ging i privat regi.

Rett ved sko­gen

Tom­ten lig­ger sen­tralt til i tre­hus­be­byg­gel­sen, like ved Vå­lands­sko­gen.

Vin­ner av kon­kur­ran­sen ble pro­sjek­tet Vå­lands­tu­net se­nior­bo­li­ger. Team­et be­står av ut­byg­ger Ineo Ei­en­dom, ar­ki­tekt Haga og Grov AS og Smedsvig land­skaps­ar­ki­tek­ter AS. Pro­sjek­tet skal or­ga­ni­se­res som et bo­retts­lag med bo­lig­bygge­la­get Ba­te som drif­ter.

Det er førs­te gang Stav­an­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.