Ar­beids­løse får ikke fe­rie­pen­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - EL­LEN KONGSNES

–En av dem jeg har møtt avla fag­brev i an­leggs­ma­skin­me­ka­nikk ak­ku­rat da olje­kri­sen star­tet. Nå har han gått på strø­job­ber i tre år.

SV er kri­tisk til regjeringens tiltak mot den høye ar­beids­le­dig­he­ten. De me­ner til­ta­ke­ne som ble satt inn, ikke all­tid har skapt job­ber lo­kalt. SV vil­le hel­ler gitt bygge­opp­drag til Stats­bygg, for ek­sem­pel med oppus­sing av of­fent­li­ge bygg, slik at job­be­ne let­te­re kun­ne bli til­delt ar­beids­le­di­ge. De min­ner også om at le­dig­he­ten fort­satt er høy og man­ge har gått len­ge. Fa­mi­lie­for­sør­ge­re står i fare for å mis­te dag­pen­ge­ne.

Fe­rie­pen­ge­ne

Fe­rie­pen­ge­ne be­ta­les ut på grunn­lag av inn­tek­ten din i året før. For ar­beids­le­di­ge med rett til dag­pen­ger be­tyr det at le­dig­hets­tryg­den ble lagt til grunn for be­reg­ning av fe­rie­pen­ger, som ble ut­be­talt i juni. Slik var det fram til i år. Ar­beids­le­di­ge fikk ikke len­ger fe­rie­pen­ger, ba­sert på dag­pen­ge­ne de had­de opp­tjent i 2016.

I ja­nu­ar 2016 var 93.000 nord­menn uten jobb. 78.000 var helt uten ar­beid ved jule­ti­der i 2016. I Ro­ga­land var 11.600 per­soner ar­beids­le­di­ge da. De som var uten ar­beid hele 2016 får ikke en enes­te kro­ne i fe­rie­pen­ger den­ne som­mer­en.

Man­ge tu­sen

Ikke alle dis­se har vært uten jobb hele året. Men man­ge ti­tu­se­ner har vært inn­om ar­beids­le­dig­hets­sta­ti­stik­ken i lø­pet av 2016. Der­med er det fle­re enn 78.000 per­soner som mer­ker det på årets fe­rie­penge­ut­be­ta­ling.

Ler­brekk og Sa­ka­rias­sen me­ner dis­se kut­te­ne vi­ser hva som måt­te til for å fi­nan­siere skatte­kutt for and­re lønns­grup­per i sam­fun­net, og at de har valgt å ta fra de al­ler sva­kes­te.

FOTO: EL­LEN KONGSNES

Sol­frid Ler­brekk og Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen i SV vil kjem­pe for at ar­beids­le­di­ge på dag­pen­ger får fe­rie­pen­ge­ne til­ba­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.