Førs­te gang ar­beids­le­di­ge i Nor­ge ikke får fe­rie­pen­ger.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Fikk du fe­rie­pen­ge­ne den­ne uka? I år er For man­ge kom­mer det som et sjokk. Fram til i fjor fikk ar­beids­le­di­ge på dag­pen­ger ut­be­talt fe­rie­pen­ger i juni, på lik lin­je med and­re lønns­ar­bei­de­re. Sånn er det ikke len­ger. I år vil ar­beids­le­di­ge på dag­pen­ger fra Nav for førs­te gang opp­le­ve en som­mer uten fe­rie­pen­ger.

Det var Solberg-regjeringens stats­bud­sjett­for­slag for 2017 som fjer­net fe­rie­pen­ge­ne. Der­med kun­ne re­gje­rin­gen spa­re 1,8 mil­li­ar­der kro­ner. For­sla­get fikk støt­te fra Venst­re og Krf, sam­men med Høy­re og Frp.

– Skam­me­lig, sier Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen, i Stav­an­ger by­sty­re for SV.

Han har møtt fa­mi­lie­fed­re uten jobb som ikke var klar over den nye re­ge­len. De fikk seg en kald­dusj den­ne uka da fe­rie­pen­ge­ne ikke kom. – Folk som al­le­re­de har det vans­ke­lig, er blitt fra­tatt mu­lig­he­ten til å ska­pe en fe­rie­opp­le­vel­se sam­men med fa­mi­li­en sin når det tren­ger det som mest. Det er bare trist, sier Sa­ka­rias­sen.

Ons­dag vil SV leg­ge fram 30 for­slag i Stor­tin­get som de me­ner kan re­du­se­re ulik­het i sam­fun­net.

Støt­te til fy­sio­te­ra­peut

I til­legg til å gjen­inn­føre fe­rie­pen­ger til ar­beids­le­di­ge på dag­pen­ger, vil SV gi til­ba­ke øko­no­misk støt­te til fy­sio­te­ra­pi for kreft­ope­rer­te, kro­nisk syke og uføre. Og de vil gi til­ba­ke barne­til­leg­get til for­eld­re som går på uføre­trygd. Dis­se støtte­ord­nin­ge­ne ble også tatt bort i sis­te stats­bud­sjett fra Er­na Sol­bergs re­gje­ring.

Sol­frid Ler­brekk står på første­plass på SVs lis­te til stor­tings­val­get den­ne høs­ten. I dag er hun LO sin ung­doms­sek­re­tær. I hver­da­gen mø­ter hun man­ge som har mis­tet job­ben, sær­lig un­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.