Minst 62 døde i skog­brann

62 per­soner er be­kref­tet om­kom­met i skog­bran­nen som her­jer i den midt­re de­len av Por­tu­gal, om lag 200 kilo­me­ter nord­øst for Lisboa.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

I til­legg til de om­kom­ne, er det meldt om man­ge skad­de. Stats­mi­nis­ter An­to­nio Cos­ta sa søn­dag mor­gen at døds­tal­let kan sti­ge, og han om­tal­te skog­bran­nen ved lands­byen Pe­dro­gao Gran­de som «den størs­te tra­ge­di­en vi har vært vit­ne til på man­ge år».

EU har iverk­satt be­red­skap og til­byr Por­tu­gal nød­ven­dig hjelp. Frank­ri­ke sen­der tre brann­fly som skal brukes for å slok­ke flam­me­ne. Spa­nia har også sendt fly, samt brann­mann­ska­per.

– Tra­ge­di­en i Pe­dro­gao Gran­de er over­vel­den­de. Det por­tu­gi­sis­ke folk har vår so­li­da­ri­tet og støt­te, tvit­rer Spa­nias stats­mi­nis­ter Ma­ri­a­no Ra­joy.

Por­tu­gi­sis­ke myn­dig­he­ter kunn­gjor­de søn­dag etter­mid­dag tre­da­gers lande­sorg.

600 brann­folk

Rundt 600 brann­folk har ar­bei­det in­tenst si­den lør­dag etter­mid­dag, da skog­bran­nen i Pe­dro­gao Gran­de brøt ut, opp­ly­ser in­nen­riks­mi­nis­ter Jor­ge Go­mes.

Go­mes sier at 16 per­soner mis­tet li­vet da bi­le­ne de satt i, ble om­slut­tet av flam­mer på en vei mel­lom by­ene Fi­gu­eiro dos Vin­hos og Cas­tan­hei­ra de Pe­ra. Yt­ter­li­ge­re tre døde av røyk­for­gift­ning i Fi­gu­eiro dos Vin­hos, opp­ly­ser han.

Skog­brann­fare

Por­tu­gi­sis­ke medi­er har de sis­te da­ge­ne meldt om ri­si­ko for skog­bran­ner i blant an­net Al­gar­ve-om­rå­det sør i lan­det, som er lan­dets mest po­pu­læ­re tu­rist­de­sti­na­sjon. År­sa­ken er svært høye tem­pe­ra­tu­rer. Lands­byen Pe­dro­gao Gran­de og om­rå­det rundt der skog­bran­nen nå her­jer, lig­ger i inn­lan­det, der det er mye skog.

– Det­te er en re­gion der det opp­står brann som føl­ge av mye skog, men vi kan ikke hus­ke å ha sett en tra­ge­die av et slikt om­fang, sier ord­fø­rer Val­de­mar Al­ves.

Tem­pe­ra­tu­re­ne i Pe­dro­gao Gran­de har de sis­te da­ge­ne lig­get på rundt 40 gra­der.

Pe­dro­gao Gran­de lig­ger i inn­lan­det, geo­gra­fisk nes­ten midt i Por­tu­gal, halv­veis mel­lom kys­ten og gren­sen til Spa­nia. (NTB)

FOTO: ARMANDO FRANCA

Brann­mann­skap i gang med å hind­re bran­nen fra å nå lands­byen Ave­lar ved sol­opp­gang søn­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.