– En klin ko­kos sta­sjo

Au­di RS6 Per­for­mance: Det fin­nes in­gen fa­mi­lie­bi­ler på det nors­ke mar­ke­det som drøy­ere enn den­ne bi­len.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

En vik­tig del av Au­dis ima­ge har len­ge vært sto­re fa­mi­lie­bi­ler av høy kva­li­tet. Kjøre­tøy som har vært med på å ska­pe det som i dag kal­les pre­mium­bi­ler.

Au­di byr på et høyt nivå av opp­levd kva­li­tet, der­for har de kun­net ta litt eks­tra for sine bi­ler sam­men­lig­net med man­ge and­re mer­ker. De har pro­du­sert strei­te kva­li­tets­bi­ler som har tra­fik­kert strek­nin­gen villa­om­rå­det-høy­fjel­let i en år­rek­ke.

Eks­tre­me spe­si­fi­ka­sjo­ner

Som hos kon­kur­ren­te­ne Mer­ce­des-Benz og BMW er det en del av Au­dis merke­vare­byg­ging at de har topp­mo­del­ler som er eks­tra spre­ke, byg­get i en spe­sial­av­de­ling. Dis­se bi­le­ne er med på å gi de mer or­di­næ­re ut­ga­ve­ne et ku­le­re ima­ge.

I til­legg skal topp­mo­del­le­ne in­spi­re­re kjø­per­ne av de van­li­ge bi­le­ne til å vel­ge mer eks­tra­ut­styr.

Eks­tra drøyt blir det når spe­sial­av­de­lin­gen har gått over Au­dis størs­te sta­sjons­vogn, A6 Avant. Spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne til en Au­di RS6 Per­for­mance er så eks­tre­me at man først tror det er tøys. Den har 605 heste­kref­ter, et drei­e­mo­ment på 700 new­ton­me­ter og gjør null til hund­re på 3,7 se­kun­der.

Buld­ring

Vi snak­ker alt­så om en stor og roms­lig sta­sjons­vogn som kan gjø­re en su­per­bil flau. Det er egent­lig stor hu­mor fra men­ne­ne i hvi­te frak­ker i Au­di Sport-av­de­lin­gen. Det kule er at bi­len langt på vei ser ut som en hvil­ket som helst van­lig A6. Den har rik­tig­nok kraf­ti­ge­re luft­inn­tak foran, bre­de­re skjer­mer og en di­ger dif­fu­ser med til­hø­ren­de ba­zoo­ka-ek­sos­rør bak, men det­te er de­tal­jer som «folk flest» ikke leg­ger mer­ke til.

RS6 kla­rer ikke helt å skju­le hva den dri­ver med når start­knap­pen tryk­kes inn og en vold­som buld­ring bry­ter løs. For­vir­rin­gen er stor når folk i nær­he­ten prø­ver å fin­ne ut hvil­ken bil som sat­te i gang le­ve­net.

Beist

Den­ne split­te­de per­son­lig­he­ten tar bi­len med seg ut på vei­en. Lar man den være i com­fort­mo­dus er det bare litt eks­tra buld­ring som skil­ler den fra en van­lig A6.

Tryk­ker man seg over til den mer sports­li­ge

FOTO: MOR­TEN ABRAHAMSEN / NTB TEMA

A6-ut­ga­ven som sel­ges i dag, kom på mar­ke­det i 2011. Der­med har den, sam­men­lig­net med så å si alle and­re Au­di-mo­del­ler, et dash­bord som er gam­mel­dags. Kva­li­tets­ni­vå­et er det dog in­gen­ting å si på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.