Onsvogn

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - MOR­TEN ABRAHAMSEN

set­tin­gen, kalt «dy­na­mic», blir den et ag­gres­sivt beist. Her er re­spon­sen fra gass og gir­kas­se så vold­som at ser­ti­fi­ka­tet hen­ger i tynn tråd for­te­re enn man kla­rer å opp­fat­te.

Vel vold­som

Når man går av gass­pe­da­len, kom­mer det fle­re so­li­de drønn fra ek­sos­an­leg­get, sam­ti­dig er det litt vans­ke­lig å fin­ne den rik­ti­ge ba­lan­sen – sær­lig om man har gir­kas­sen i ma­nu­ell. Da gir fra­væ­ret av kraft når gass­på­dra­get av­tar, en fø­lel­se av at bi­len brem­ser.

Der­med er det noe vri­ent å fin­ne en ide­ell ryt­me om man øns­ker å kjen­ne på bi­lens helt vil­le kraft­res­sur­ser.

Man kjen­ner også at det er en stor og tung bil. Det­te er ikke en bil som vin­ner noen sla­låm­kon­kur­ran­se mot en sports­bil. Det er mye vekt over fron­taks­lin­gen, slik at un­der­sty­ring, alt­så at bi­len vil rett frem når man svin­ger, er noe man må være på vakt over­for.

Men det er en bil som bå­de drar fra og svin­ger seg for­bi en hvil­ken som helst mons­terSUV. Det la­ve­re tyngde­punk­tet gir bi­len en so­lid for­del i den kon­kur­ran­sen. Og det er ikke lett å for­stå at noen vil ha en slik SUV etter å ha prøvd RS6.

Langt bil­li­ge­re enn SUV

Er man først i mar­ke­det for en spinn­vill fa­mi­lie­bil, er RS6 minst like be­ha­ge­lig på vei­en, har om­trent sam­me inn­ven­di­ge plass, selv­sagt fire­hjuls­trekk, og er en tri­ve­li­ge­re frem­to­ning enn en SUV med eks­trem mo­tor.

Langt bil­li­ge­re er den også. En Por­sche Cayen­ne Tur­bo S, tro­lig mar­ke­dets al­ler bes­te høyy­tel­ses-SUV, kos­ter nær én million kro­ner mer og har 35 heste­kref­ter mind­re.

Noe unød­ven­dig

At det ikke fin­nes et enes­te men­nes­ke på klo­den som fak­tisk har be­hov for noen av dis­se bi­le­ne, er ikke et fak­tum kunde­mas­sen bryr seg om. Sna­re­re tvert imot. Det eks­tre­me blan­det med det nor­ma­le er nok den al­ler vik­tigs­te driv­kraf­ten for kjø­per­ne.

De kun­ne ha skaf­fet seg en helt van­lig A6, men 605 heste­kref­ter ap­pel­le­rer til det sam­me ste­det i hjer­nen som Christian Loubou­tins sti­lett­hæ­ler, 80.000-kro­ners lande­veis­syk­ler og high-end ste­reo­an­legg.

Li­vet had­de fun­gert ut­mer­ket uten, men hvor­for være ra­sjo­nell hele ti­den? Dis­se fø­lel­ses­styr­te kun­de­ne med me­get so­lid øko­no­mi fin­nes det en del av, også i Nor­ge. Den nors­ke im­por­tø­ren for­tel­ler om re­kord­salg av RS6 i år.

Pluss og mi­nus

Kom­fort og eks­tre­me ytel­ser i skjønn for­ening. Høy kva­li­tet over hele lin­jen. En opp­le­vel­se helt uten­om det van­li­ge. Selv­sagt en full­sten­dig unød­ven­dig bil. A6-in­te­ri­ø­ret be­gyn­ner å bli ut­da­tert.

Man skal være godt kjent med Au­di før man ser at det­te er noe helt an­net enn en van­lig A6 sta­sjons­vogn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.