Vi må ska­pe mer, ikke skat­te mer!

Po­li­tikk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - ALEK­SAN­DER STOKKEBØ

Ar­beid er grunn­la­get for vel­ferd, trygg­het, selv­sten­dig­het og ver­dig­het for den en­kel­te. Høy­res mål er at alle som vil job­be, skal få jobb. Ny­lig kom ny­he­ten om at ar­beids­le­dig­he­ten nå er like lav som før olje­pris­fal­let. Le­dig­he­ten er på vei ned – også i Ro­ga­land – mens pro­duk­ti­vi­te­ten er på vei opp. Det ska­pes re­kord­man­ge grün­der­be­drif­ter, og kon­kur­ranse­kraf­ten er styr­ket. Det lys­ner og op­ti­mis­men er på vei til­ba­ke.

Tom re­to­rikk

I et de­spe­rat for­søk på snak­ke ned den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen, går SVs Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen i et le­ser­inn­legg 2. juni li­ke­vel til fron­tal­an­grep på regjeringens re­kord­sto­re til­taks­pak­ke og sat­sing på kunn­skap, forsk­ning og in­no­va­sjon. Han le­ve­rer hard kri­tikk og tom re­to­rikk, men pre­sen­te­rer in­gen al­ter­na­tiv po­li­tikk. SV pra­ter, Høy­re hand­ler.

Olje­pris­fal­let har ført til en kre­ven­de si­tua­sjon for man­ge. Der­for har Høy­re i re­gje­ring møtt le­dig­he­ten med of­fen­si­ve og mål­ret­te­de tiltak som hol­der hju­le­ne i gang. Til­bake­mel­din­ge­ne fra øko­no­me­ne og de ut­sat­te bran­sje­ne er ty­de­li­ge på at til­taks­pak­ke­ne har fun­gert.

Opp­gra­de­rin­gen ved Åna feng­sel er ett av man­ge ek­semp­ler. De lo­ka­le be­drif­te­ne som fikk opp­dra­ge­ne og de an­sat­te som vend­te til­ba­ke fra per­mit­te­ring, vil nep­pe være enig i Sa­ka­rias­sens vir­ke­lig­hets­for­stå­el­se.

Opp­dra­ge­ne bi­dro til lo­ka­le ar­beids­plas­ser bå­de hos le­ve­ran­dø­rer og en­tre­pre­nø­rer, og hjalp ar­beids­folk og be­drif­ter med å kom­me seg gjen­nom en kre­ven­de bølge­dal. At SV un­der­slår virk­nin­gen og kal­ler be­drif­te­ne og ar­beids­ta­ker­ne for «mil­li­ar­dæ­rer», får stå for de­res reg­ning.

For man­ge lang­tids­le­di­ge

Også an­tall helt le­di­ge i Ro­ga­land har gått ned, med 11 pro­sent, sam­men­lik­net med fjor­året. Sam­ti­dig har vi for man­ge lang­tids­le­di­ge. Re­gje­rin­gen føl­ger ut­vik­lin­gen nøye og set­ter inn mål­ret­te­de tiltak. Vi in­ten­si­ve­rer opp­føl­gin­gen for de som har vært le­di­ge lengst, og styr­ker sjan­se­ne for å kom­me i jobb igjen. Det blir hyp­pi­ge­re opp­føl­gings­sam­ta­ler, hjelp til jobb­match­ing, jobb­sø­kings­ak­ti­vi­te­ter, in­for­ma­sjon om inn­tekts­sik­ring og en rek­ke and­re tiltak med sik­te på over­gang til ar­beid. I re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett nå ny­lig, la vi inn 57,1 mil­lio­ner eks­tra. I til­legg økte vi nok en gang an­tall til­taks­plas­ser med 500. Det vil gi opp­læ­ring og ut­dan­ning for å kva­li­fi­se­re le­di­ge og per­soner med ned­satt ar­beids­evne, og bi­dra til at fær­re hav­ner i ri­siko­so­nen for å bli lang­tids­le­di­ge.

Ak­ti­ve tiltak

Re­gje­rin­gen le­ve­rer ak­ti­ve tiltak for å dem­pe le­dig­he­ten, og tar sam­ti­dig grep for å om­stil­le lan­det. Vi sier nei til SVs ned­leg­ging av oljå, og prio­ri­te­rer hel­ler de sto­re pen­ge­ne til forsk­ning, kunn­skap og in­no­va­sjon.

Sa­ka­rias­sen hev­der at det bes­te for lan­det er at Er­na Solberg, en hard­tar­bei­den­de vest­len­ding, mis­ter job­ben. Det er nok langt bed­re, for alle, at SV hol­der seg un­der sperre­gren­sen og langt unna re­gje­ring. Det sis­te lan­dets ar­beids­le­di­ge og be­drif­te­ne som sli­ter tren­ger, er et uav­klart rødt sam­ar­beid med SV på slep og skjul­te skatte­reg­nin­ger på mang­fol­di­ge ti­talls mil­li­ar­der kro­ner. Skal vi få ned ar­beids­le­dig­he­ten må vi ska­pe mer, ikke skat­te mer!

Le­dig­he­ten er på vei ned, men mye ar­beid gjen­står. Høy­re er utål­mo­di­ge på alle ar­beids­le­di­ges veg­ne, og må­let er klart: Alle som vil job­be, skal få jobb!

FOTO: SHUTTERSTOCK

«Høy­re har møtt le­dig­he­ten med of­fen­si­ve og mål­ret­te­de tiltak, som hol­der hju­le­ne i gang», skri­ver Alek­san­der Stokkebø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.