Le­dig­he­ten er fort­satt er re­kord­høy

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - TOR­STEIN TVEDT SOLBERG

Af­ten­bla­det an­før­te en dra­ma­tisk over­skrift i en sak om le­dig­he­ten i Ro­ga­land 15. juni («Ap går i le­dig­hets­krig»). Over­skrift el­ler ikke, jeg kan skri­ve un­der på at Ar­bei­der­par­ti­et går til kamp for ar­beid til alle.

Hav­ner uten­for ar­beids­li­vet

Vi kom­mer ikke bort fra at le­dig­he­ten fort­satt er re­kord­høy i Ro­ga­land, lang­tids­le­dig­he­ten vokser og at det ikke ska­pes nok nye job­ber. Det be­tyr at folk ikke går ut av le­dig­het og inn i jobb, men hav­ner uten­for ar­beids­li­vet, noe som sist ble be­kref­tet i SSBs kon­junk­turt­enden­ser for 1. kvar­tal, der de skri­ver: «ned­gan­gen i ar­beids­le­dig­het skyl­des først og fremst at ar­beids­styr­ken har gått ned».

Kut­ter i til­taks­pak­ken

Det er gle­de­lig at op­ti­mis­men er til­ba­ke hos le­der­ne og an­tall opp­si­gel­ser har fla­ta ut, men vi kan ikke spret­te champag­nen før pila er snudd, og folk som vil job­be, er til­ba­ke i jobb. H og Frp ser ikke det­te, og har for lengst tømt champagne­flas­ka. Det er for­di vi har ulikt syn på den job­ben som må gjø­res po­li­tisk. Vi i Ar­bei­der­par­ti­et er ikke for­nøyd før fle­re er i jobb og fær­re blir le­di­ge. Mens Høy­re og Frp er for­nøy­de med sin inn­sats, og kut­ter i til­taks­pak­ken mot le­dig­het, sam­ti­dig som re­kord­man­ge står uten jobb. Ro­ga­land vil job­be, og der­for tren­ger vi en ny re­gje­ring som har ar­beid til alle som vik­tigs­te sak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.