Flykt­nin­gers li­del­se er se­kun­dært for Nor­ge

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - VÅRIN E. SINNES

20. juni er FNs dag for flykt­nin­ger. Det er en dag nors­ke po­li­ti­ke­re bur­de skam­me seg. Over 65 mil­lio­ner men­nes­ker i ver­den er på flukt. Man­tra­et til lan­det med ver­dens størs­te spare­gris har, un­der bå­de rød-grønt og blå-blått flagg, vært at man skal møte dis­se på en «streng og rett­fer­dig» måte. I vir­ke­lig­he­ten be­tyr det så in­hu­mant at vi er enda et land flykt­nin­ge­ne må fryk­te.

Uak­sep­tab­le mid­ler

Stor­tin­get har be­stemt at un­der en ti­dels pro­sent av de som tren­ger be­skyt­tel­se skal øns­kes vel­kom­men hit i år. De Grøn­ne me­ner, på lin­je med FN, at vi bur­de bi­dra mer. I ste­det har norsk asyl­po­li­tikk de sis­te stor­tings­pe­rio­de­ne først og fremst hand­let om hvor­dan vi skal hol­de de res­te­ren­de 99,99 pro­sen­te­ne unna.

Det­te må­let har hel­li­get man­ge uak­sep­tab­le mid­ler. Vi tvangs­re­tur­ne­rer flykt­nin­ger til land som FN de­fi­ne­rer utryg­ge, også barn som ikke hus­ker noe an­net enn Nor­ge. Vi lå­ser men­nes­ker som ikke har fått opp­holds­til­la­tel­se, men som hel­ler ikke kan re­tur­ne­res, til et liv som stats­løse i ste­det for å la dem bi­dra i sam­fun­net.

Se­nest for­ri­ge uke stem­te Stor­tin­get ned at pa­pir­løse skal ha til­gang på nød­ven­dig helse­hjelp. Vi gir barn som flyk­ter hit ale­ne, mid­ler­ti­dig opp­holds­til­la­tel­se, slik at de må leve i frykt til de blir 18 år og sen­des ut. Vi har stram­met inn mu­lig­he­te­ne til å få per­ma­nent opp­hold og fa­mi­lie­gjen­for­ening. Vi har lov­hjem­mel for å fra­ta nye stats­bor­ge­re pas­set hvis det opp­da­ges at det ble gjort feil un­der søk­nads­pro­ses­sen. I Nor­ge er en ny bor­ger en an­nen­rangs bor­ger, som ald­ri kan være trygg. Ad­vars­ler fra fag­mil­jø­er om at tiltak hem­mer in­te­gre­ring og bry­ter men­neske­ret­tig­he­ter, fal­ler for døve ører. Vår inn­vand­rings­mi­nis­ters ut­tal­te mål er å være blant Euro­pas stren­ges­te, så fær­rest mu­lig skal kom­me hit.

Far­li­ge­re ver­den

Det er ikke bare frem­med­frykt som brukes som ap­pell for den­ne po­li­tik­ken, inn­stram­nin­ge­ne ar­gu­men­te­res også for som det mest prag­ma­tisk so­li­da­ris­ke. For­di det er res­surs­kre­ven­de å be­hand­le asyl­søk­na­der og in­te­gre­re nye bor­ge­re, bør vi hel­ler bru­ke pen­ge­ne på å hjel­pe folk «der de er», me­ner våre størs­te par­ti­er.

Det er imid­ler­tid langt fra noe lik­hets­tegn mel­lom at asyl­sø­ke­re hol­des unna Nor­ge, og at ver­den blir et bed­re og tryg­ge­re sted for folk på flukt. An­tal­let flykt­nin­ger i ver­den er det høy­es­te si­den and­re ver­dens­krig, be­ho­vet for mot­ta­ker­land er de­spe­rat. At asyl­sø­ker­tal­le­ne til Nor­ge al­li­ke­vel er de la­ves­te på 20 år, og var Euro­pas mest syn­ken­de i 2016, er det i ho­ved­sak to grun­ner til. Den ene er av­ta­len mel­lom EU og Tyr­kia, som gjør at fær­re slip­per inn i Euro­pa to­talt. Nor­ge har gjort alt an­net enn å ska­pe al­ter­na­ti­ve, tryg­ge vei­er hit. Den and­re er at vi har gjort oss selv til enda et land flykt­nin­ge­ne må fryk­te. I april be­stem­te fransk dom­stol at en ung af­gha­ner ikke kun­ne sen­des til­ba­ke til Nor­ge, på tross av in­ter­na­sjo­na­le av­ta­ler. For­di han sann­syn­lig­vis vil­le bli møtt med men­neske­ret­tig­hets­brudd her.

Glo­bal opp­var­ming

Sam­ti­dig som vi gjør ver­dens­kar­tet ett land mind­re for flykt­nin­ger som tren­ger be­skyt­tel­se, bi­drar Nor­ge stort til at det blir fle­re av dem i ver­den. FN an­slår at glo­bal opp­var­ming vil sen­de 200 mil­lio­ner men­nes­ker på flukt in­nen år­hund­ret er omme. Da­gens flykt­ning­kri­se blir pus­le­te i for­hold. Jo len­ger vi ut­set­ter kli­ma­kam­pen, desto vans­ke­li­ge­re vil si­tua­sjo­nen bli. Al­li­ke­vel har hver­ken rød-grøn­ne el­ler blå­blå re­gje­rin­ger kut­tet nors­ke ut­slipp. I ste­det gam­bler de på at Pa­ris-av­ta­len ikke hol­des, ved å sat­se på olje det ikke er plass til in­nen­for klima­må­le­ne.

So­li­da­ri­tet over lande­gren­ser

In­gen land kan red­de alle men­nes­ker som flyk­ter, men det le­gi­ti­me­rer ikke at vi job­ber på høy­gir for det mot­sat­te. Alle de and­re stor­tings­par­ti­ene har sit­tet i re­gje­ring, mens asyl­po­li­tik­ken har blitt mer in­hu­man og utslippene ste­get. De Grøn­ne vil ikke godta at Nor­ge tje­ner pen­ger på å tvin­ge men­nes­ker på flukt, sam­ti­dig som vi byg­ger enda høy­ere mu­rer rundt oss selv. Po­li­ti­ker­nes so­li­da­ri­tet kan ikke stop­pe ved våre egne lande­gren­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.