Bjørn Dæh­lie 50 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tid­li­ge­re lang­renns­lø­per Bjørn Dæh­lie, er 50 år 19. juni.

Ju­bi­lan­ten blir reg­net som ver­dens frems­te lang­renns­lø­per gjen­nom ti­de­ne. I lø­pet av kar­rie­ren vant han 29 me­dal­jer i OL og VM i pe­rio­den 1991-99, der­av 17 gull, ni sølv og tre bron­se. Han er an­nen­mann (bak Ole Ei­nar Bjørn­da­len) på lis­ten over mest­vin­nen­de ut­øve­re i vin­ter-OL gjen­nom ti­de­ne med 12 me­dal­jer, der­av åtte gull og fi­re sølv. In­di­vi­du­elt har han seks OL-gull og fem VM-gull for­delt på alle dis­tan­ser. Til sam­men har han vun­net ver­dens­cu­pen seks gan­ger.

Fra 1989 til -99 har han 46 renn­sei­re i ver­dens­cu­pen, det er re­kord i lang­renn uan­sett kjønn.

Høs­ten 1999 ble han rygg­ope­rert etter et fall på rulle­ski. Han av­slut­tet ski­kar­rie­ren i 2001.

De se­ne­re åre­ne har han dre­vet for­ret­nings­virk­som­het med stor suksess in­nen hytte­ut­leie og pro­duk­sjon av sports­klær. Av mel­lom­euro­pe­is­ke sports­jour­na­lis­ter er han kå­ret til år­hund­rets vin­ter­idretts­ut­øver i nor­dis­ke ski­displi­ner.

I sin ak­ti­ve kar­rie­re representerte han Bjer­ke Idretts­lag og Nanne­stad Ski­klubb.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.