Po­li­ti-nytt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ufor­sik­tig­het – og syk­kel­tju­ve­ri­er. I fjor ble det stjå­let fle­re syk­ler fra ar­beids­folk som syk­let til vest­re by­del for å ta buss vi­de­re til an­leggs­ar­beid. Syk­le­ne pla­ser­te de rundt i gårds­rom, kjel­ler­hal­ser og ha­ger. Nå er at­ter en ulåst syk­kel pla­sert i ulåst gårds­rom blitt stjå­let fra ar­beids­mann. Eien­dom­me­lig be­dra­ge­ri. En mann som ikke er ukjent av po­li­ti­et fra før, er meldt for be­dra­ge­ri av en noe eien­dom­me­lig art. Først lån­te han 65 kro­ner av of­fe­ret, og da dis­se ikke ble be­talt til­ba­ke, sat­te den an­meld­te fram føl­gen­de for­slag: Hvis han skul­de få kle­kor­tet til ut­lå­ne­ren, skul­de an­meld­te sør­ge for å få solgt det­te for 150 kro­ner, og da skuld de 65 kro­ner bli til­bake­be­talt. Nå er den god­tro­en­de 65 kro­ner og kle­kor­tet fat­ti­ge­re, nå må po­li-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.