Utøya-na­bo­er split­tet i sy­net på min­nes­mer­ke

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

I et inn­legg i Af­ten­pos­ten, un­der­teg­net 17 Utøy­ana­bo­er, skri­ver de at sy­net på et min­nes­mer­ke er delt blant na­bo­ene. De 17 støt­ter det sis­te for­sla­get fra Stats­bygg om min­nes­mer­ke på Utøy­a­kaia.

– Det tid­li­ge­re ved­tat­te minne­ste­det på Sør­brå­ten møt­te mot­stand i nabo­la­get, men for­sla­get som nå fore­lig­ger, sy­nes å ha støt­te blant man­ge av oss, skri­ver de og tak­ker Stats­bygg og sam­ar­beids­part­ner­ne i ar­beids­grup­pen for en god pro­sess.

De rea­ge­rer kraf­tig på at ut­ta­lel­ser fra for­mann Ma­ria Hol­ta­ne-Ber­ge i Ut­stran­da Vel og ad­vo­kat Ha­rald Sta­bell, som re­pre­sen­te­rer fore­nin­gen.

Ikke retts­sak

– På NRK Dags­revy­en 13. juni til­lot Ma­ria Hol­ta­ne-Ber­ge og ad­vo­kat Ha­rald Sta­bell seg å si på veg­ne av «na­bo­ene» at vi vur­de­rer retts­sak mot sta­ten hvis minne­ste­det blir ved­tatt lagt til Utøy­a­kaia. Det vur­de­rer vi som un­der­teg­ner det­te inn­leg­get ikke! De som øns­ker en retts­sak, bes nå om å stå fram med sitt syn og ikke sky­ve et helt nabo­lag foran seg i den­ne sa­ken, skri­ver na­bo­ene.

I et in­ter­vju med Af­ten­pos­ten sier Even Frogh, en av na­bo­ene bak inn­leg­get, at de har hå­pet at ting skal roe seg uten at de må ska­pe splid i byg­da.

– Vi vil ikke bli opp­fat­tet som sut­re­te na­bo­er, for det er vi ikke, sier Frogh.

En grup­pe be­bo­ere ved Utøya rea­ge­rer sterkt på at Ut­stran­da Vel­for­ening ut­ta­ler seg på veg­ne av dem i de­bat­ten om hvor et min­nes­mer­ke etter 22. juli skal være.

Før som­mer­en

Hol­ta­ne-Ber­ge er glad for kri­tik­ken.

– Jeg syns det er fryk­te­lig trist at noen na­bo­er vel­ger å skri­ve et brev til pres­sen, frem­for å snak­ke di­rek­te med oss, sier hun.

Kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (H) vil før som­mer­en peke ut hvor Utøya-min­nes­mer­ket skal leg­ges, og det står mel­lom Sør­brå­ten og Utøy­kaia. Vel­for­enin­gen vil imid­ler­tid ha en ut­red­ning av de­res øns­ke om at et min­nes­mer­ke skal leg­ges på Ut­sik­ten.

– Over 90 pro­sent av med­lem­me­ne stem­te for at vi øns­ker ut­red­ning av Ut­sik­ten-al­ter­na­ti­vet, sier Hol­ta­ne-Ber­ge.

(NTB) ikke

FOTO: TER­JE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Fra be­fa­ring med Stats­bygg og na­bo­er som vur­der­te om Utøy­a­kaia kan egne seg for et lav­mælt og ver­dig na­sjo­nalt minne­sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.