Barne­tro

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - SIG­VE IMS

En tre-åring kan være en god lære­mes­ter. Barne­bar­net som til­lits­fullt hol­der fast i han­da til beste­fa­ren sin. For in­gen kan hol­de så godt i ei hand som en li­ten kar. Og jeg må til­føye, in­gen kan sprin­ge så raskt av går­de som tre-årin­ger.

Men det er noe helt spe­si­elt med den gode han­da som hol­der fast i beste­fa­ren sin. Han­da som på nytt har lært meg noe grunn­leg­gen­de om barne­tro­en. Den tryg­ge og til­lits­ful­le tro­en. Den tro­en som sto­ler på han som hol­der i han­da.

Det må være det­te Je­sus men­te da han sa det på den­ne må­ten: «San­ne­lig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke kom­me inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hen­de­ne på dem og vel­sig­net dem. (Mark.10.15)

Barne­tro­en som vi har så lett for å for­ak­te. Snak­ke om en vok­sen­tro i ste­det. El­ler slik jeg ofte hø­rer det i sam­ta­ler i for­bin­del­se med be­gra­vel­ser. – Han had­de sin barne­tro, men han var nok ikke så ofte å se i kir­ken. Tre­årin­gen sin tro er hånd­fast. Bar­nets hånd. Og sam­ti­dig, hån­da må ha noe å hol­de i. Den er knyt­tet til en per­son. Til Je­sus, og det han har gjort for oss. Det nyt­ter ikke å hol­de fast i et el­ler an­net uti der, en gud som mu­li­gens er der. Det enes­te som du­ger er å knyt­te tro­en til Je­sus.

Je­sus som vil at vi alle skal bli som barn, tryg­ge barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.