Buss for tog i åtte uker

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tog­pas­sa­sje­re­ne på Stavanger sta­sjon tar ikke av selv om de i hele som­mer blir hen­vist til bus­sen. Bane NOR skal også den­ne som­mer­en fore­ta om­fat­ten­de ar­bei­der for å for­nye jern­ba­nen mel­lom Moi og Stavanger. Det be­tyr buss for tog fra og med i går, 19. juni.

– Jeg viss­te ikke om det, men det er ikke slik at jeg li­der noen nød. Jeg kom­mer 20 mi­nut­ter for seint på job­ben i Sand­nes. Jeg får rin­ge og si fra. Og så får jeg stil­le opp her litt tid­li­ge­re fram­over, sier Ni­ko­la Savic.

Kon­duk­tør Fro­de Stokke­land har tatt opp­stil­ling på per­ron­gen, der han venn­lig om­di­ri­ge­rer pas­sa­sje­rer fra skinne­gang til gummi­hjul.

Ar­bei­de­ne mel­lom Sand­nes og Stavanger vil gi Bane NOR an­led­ning til å full­fø­re in­stal­la­sjon og tes­ting av sitt nytt sig­nal­sys­tem, Tha­les. Det­te skal tas i bruk 13. au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.