Om­stridt sku­le end­rast

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - BIR­GIT­TE FLOTE

men får be­skjed om at han ikkje er til­gjen­ge­leg for kom­men­tar man­dag og at in­gen and­re ved skule­lei­in­ga skal ut­ta­le seg i saka. Lei­ar i Norsk For­bund for Ut­vik­lings­hem­me­de (NFU), Jens Petter Git­le­sen, rea­ger­te sterkt då for­hol­da vart av­slørt. Han er nøgd med ar­bei­det som har blitt gjort så langt.

– Både kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen og po­li­ti­ka­ra­ne har vore opp­tek­ne av å føl­gje opp frå star­ten av. Eg blei sjølv in­vi­tert til møte i ar­beids­grup­pa der eg kom med ei rek­ke for­slag til folk dei bur­de pra­te med, til dø­mes sku­lar som har fått det til å fun­ge­re vel­dig godt. Inn­tryk­ket mitt er at dei har følgd godt opp.

– Rap­por­ten kjem med gode for­slag, men det er i seg sjølv ber­re ord på pa­pir, sei­er han.

Git­le­sen sit også i Eld­res og funk­sjons­hem­me­des råd i So­la kom­mu­ne, og sei­er rå­det vil vere ras­ke på bana der­som ikkje rap­por­ten fø­rer til kon­kre­te end­rin­gar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.