Por­tu­gal sør­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

En men­nes­ke­lig tra­ge­die vi ald­ri har sett ma­ken til, sier Por­tu­gals stats­mi­nis­ter An­to­nio Cos­ta et­ter den vold­som­me sko­bran­nen som tok minst 62 liv i hel­ga. Cos­ta har er­klært tre da­ger lande­sorg et­ter stor­bran­nen om lag 200 kilo­me­ter nord­øst for Lisboa. Over 60 men­nes­ker er inn­lagt på syke­hus med til dels sto­re brann- og røyk­ska­der, og til­stan­den til fle­re av dem be­teg­nes som livs­tru­en­de. Bran­nen opp­sto tro­lig som føl­ge av et lyn­ned­slag i Pe­dro­gao Gran­de-om­rå­det lør­dag. Iføl­ge Por­tu­gals in­nen­riks­mi­nis­ter Jor­ge Go­mes om­kom minst 18 men­nes­ker da de ble fan­get i bilene sine, om­slut­tet av flam­mer og røyk på vei­en. And­re ofre ble fun­net i av­si­des­lig­gen­de hus, og minst tre lands­byer i om­rå­det er eva­ku­ert. Bran­nen ras­te i går­fort­satt på fire fron­ter.

Fle­re euro­pe­is­ke land har alt kom­met til unnsetning og sendt brannsluk­nings­fly til Por­tu­gal, der 2000 brann­mann­ska­per nå kjem­per mot rundt 140 skog­bran­ner av ulik stør­rel­se. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.