Vil Da­le-sa­ken bli grans­ket?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - GUN­NAR JAN JOHN­SEN

Kon­troll­ut­val­get i Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne ved­tok i møte 1. juni å ut­set­te be­slut­nin­gen om å grans­ke Da­le-sa­ken. Be­grun­nel­sen fler­tal­let i kon­troll­ut­val­get la til grunn for ut­set­tel­se, var at po­li­ti­et nå var i gang med å etter­fors­ke tid­li­ge­re dag­lig leder i Da­le Eien­doms­ut­vik­ling for kor­rup­sjon. Ut­val­get var be­kym­ret for at det kun­ne opp­stå en kon­flikt mel­lom ar­bei­det po­li­ti­et er i gang med og det et grans­kings­ut­valg skal vur­de­re om dis­se to sa­ke­ne blir kjørt pa­ral­lelt.

Ikke pro­blem

Pro­fes­sor Benn Fol­kvord og uni­ver­si­tets­lek­tor Lars Atle Kjøde me­ner det ikke vil være et pro­blem at po­li­ti­ets etter­forsk­ning av hus­sa­ken til tid­li­ge­re dag­lig leder og en sam­ti­dig grans­king av sty­rets, ge­ne­ral­for­sam­lin­gens og re­vi­sors rol­le i Da­le-sa­ken.

Ved en ut­set­tel­se av grans­king, vil det være av­gjø­ren­de hvor langt frem i tid det­te blir. I ved­ta­ket kon­troll­ut­val­get gjor­de, skal det­te først skje et­ter po­li­ti­et er fer­dig med even­tu­el­le be­vis i dag­lig le­ders pri­va­te bygge­pro­sjekt.

En slik sak kan ta lang tid, først etter­forsk­ning, vi­de­re om det blir en sik­tel­se, vil sa­ken også drøye len­ge før den er fer­dig og en­der i ret­ten. Kan en ane at her ten­ker fler­tal­let i kon­troll­ut­val­get tak­tisk? Jo len­ger en ven­ter med en grans­king, til mer dem­pet blir in­ter­es­sen for sa­ken. Det er ikke ute­luk­ket at po­li­ti­et i sitt ar­beid vil kom­me til å av­dek­ke and­re lov­brudd i den dag­li­ge drif­ten av sel­ska­pet, noe som også kan ha be­tyd­ning i en even­tu­ell grans­king i fyl­kes­kom­mu­nens regi. Af­ten­bla­det har tid­li­ge­re av­dek­ket at ar­ki­tekt­ar­bei­det ikke ble lagt ut på an­bud.

For­stem­men­de

At det­te var et brudd på lo­ven om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser, er en ting, men at en der­med gikk glipp av man­ge and­re, kan­skje langt mer spen­nen­de løs­nin­ger i den gi­gan­tis­ke ut­byg­gin­gen som skul­le i gang på Da­le er for­stem­men­de. Når tid­li­ge­re styre­le­der blir kon­fron­tert med det­te, er hen­nes kom­men­tar, «jeg trod­de det var lagt ut på an­bud». Hva kal­ler vi et slikt svar fra en styre­le­der? Hvor­for gikk dag­lig leder bare til ett ar­ki­tekt­fir­ma, og hvor­for var det så nød­ven­dig å rei­se utal­li­ge tu­rer til det­te sel­ska­pet i Li­tau­en?

Når Af­ten­bla­det av­dek­ket for­hold dag­lig leder har hatt til hånd­verks­be­drif­ter som var en­ga­sjert i byg­gin­gen av sitt pri­va­te hus, ble det umid­del­bart stilt spørs­mål om det­te var en po­liti­sak. Hvem bur­de an­mel­de for­hol­det? Var det po­li­ti­et selv som måt­te ta sa­ken di­rek­te, el­ler lå ikke det an­sva­ret på øvers­te myn­dig­het i fyl­kes­kom­mu­nen?

Ta­fat­te?

Fyl­kes­kom­mu­nen var ei­er av Da­le-ei­en­dom­men, som ble drif­tet av Da­le Eien­doms­ut­vik­ling, der fyl­kes­ord­fø­re­ren også var sel­ska­pets ge­ne­ral­for­sam­ling. Selv­sagt var det ord­fø­re­ren som straks bur­de an­meldt for­hol­det. Var det fra ord­fø­re­rens side ikke vur­dert så al­vor­lig, el­ler for­sto hun ikke at det var hen­nes an­svar? Er sen­tra­le po­li­ti­ke­re bare ta­fat­te i den­ne sa­ken, el­ler er det en be­visst stra­te­gi i et for­søk på å dem­pe hele mi­se­ren? Had­de en lig­nen­de sak blitt av­dek­ket i et pri­vat sel­skap, vil­le det­te raskt blitt an­meldt av le­del­sen. Nå ble det tid­li­ge­re dag­lig leder i Da­le Eien­doms­ut­vik­ling som selv ba po­li­ti­et etter­fors­ke på­stan­de­ne mot ham om kor­rup­sjon. El­lers har han vært krea­tiv i sine svar på Af­ten­bla­dets spørs­mål, noe han også vis­te i sine kom­men­ta­rer i rap­por­ten som kom i 2015 fra Ro­ga­land Re­vi­sjon.

Her ble han gitt spalte­plass på 10 si­der med kri­tis­ke kom­men­ta­rer. I epos­ter som er gjen­gitt i Af­ten­bla­det, skri­ver han blant an­net om for­hol­det hvor han ble an­meldt av Råd­man­nen i Kris­tian­sand, at han kun had­de ett møte med po­li­ti­et og at sa­ken like et­ter ble hen­lagt med sta­tus hen­lagt grun­net be­vi­sets stil­ling. Ut­sag­net om et møte med po­li­ti­et må også kal­les en krea­tiv for­mu­le­ring. På fag­språ­ket me­ner jeg det he­ter av­hør.

Vi ser fort­satt ikke slut­ten på den­ne sa­ken.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

«Er sen­tra­le po­li­ti­ke­re bare ta­fat­te i den­ne sa­ken, el­ler er det en be­visst stra­te­gi i et for­søk på å dem­pe hele mi­se­ren?» spør Gun­nar Jan John­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.