Ben­s­in­fa­tet var fylt med vann

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Bodø (NTB): Et he­li­kop­ter leid av Nor­ges Ge­o­gra­fis­ke opp­må­ling var i for­ri­ge uke i Vest­våg­øy og fore­tok en del opp­må­lin­ger. Da fly­et skul­le fyl­le ben­sin fra et av de plom­ber­te fa­te­ne man had­de plas­sert på Bø­stad, vis­te det seg at fa­tet had­de vært åp­net, tap­pet for en del ben­sin og etter­fylt med vann. Fly­mann­ska­pet ble imid­ler­tid opp­merk­som på det­te i tide. Med vann­blan­det ben­sin på mo­to­ren vil­le et ha­va­ri ikke ha vært til å unn­gå. Sno­ren røk Tor­get i går for­mid­dag. Sno­ren var rø­ket og tro­lig had­de en forbi­pas­se­ren­de knyt­tet flag­get til stan­gen for å unn­gå at det ble lig­gen­de i ga­ten. Brann­ve­se­net, som står for den of­fent­li­ge flagg­hei­sin­gen i den­ne de­len av byen, had­de ikke fått mel­ding om det­te, men lo­vet å ut­bed­re ska­de­ne så fort som mu­lig. Straks et­ter vaiet flag­get fra top­pen av stan­gen igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.