Frek­ke for­bry­te­re.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

5 un­ge gut­ter fak­ket. Pors­grunn: Det har nå lyk­kes po­li­ti­et i Pors­grunn å få tak i en del per­soner som i den se­ne­re tid har gjort byen og om­eg­nen utrygg når det gjel­der inn­brudd, mel­der po­liti­mes­ter Bar­man Jen­sen i Pors­grunns Dag­blad. En ban­de un­ge gut­ter i i al­de­ren 16 – 18 år er ar­res­tert. 3 av dem ble ar­res­tert i sine hjem i Pors­grunn og 2 av dem ble hen­tet på Sør­lan­det. De ar­res­ter­te har til­stått 7 inn­brudd. De har bl. a hjem­søkt lens­manns­kon­to­ret i So­lum, der de bl.a. har be­gått noe så al­vor­lig som å rane med seg et par re­volve­re. I det kom­mu­na­le kon­to­ret i Pors­grunn har de også vært på fer­de og stjå­let en skrive­ma­skin fra for­sy­nings­nemn­da. En vak­ker gave. Aker mek. Verk­sted Skjen­ket i an­led­ning sitt 100 års ju­bi­le­um om for­le­den 100.000 kro­ner til sine ar­bei­de­res fe­rie­hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.