Ja­kob

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - KRIS­TI­AN OFTEDAL KVENDSETH

Ja­kob er imid­ler­tid ikke ale­ne om å dra inn pene sum­mer til fel­les­ska­pet i Team In­ge­brigt­sen. Store­bror Filip In­ge­brigt­sen satt også igjen med rundt 100.000 kro­ner et­ter sin fjerde­plass på Bis­lett.

I Stock­holm søn­dag løp 24-åringen 800 me­ter for å få nød­ven­dig farts­tre­ning. Han sik­tet mot ny pers på dis­tan­sen, men lyk­tes ikke helt og kom i mål på 7. plass med ti­den 1:47.94.

– Jeg er litt skuf­fet, det må jeg inn­røm­me. Had­de hå­pet å få en bed­re tid, men krop­pen fun­ger­te ikke op­ti­malt, sa Filip In­ge­brigt­sen et­ter mål­gang.

Måt­te flyt­te hjem

Team In­ge­brigt­sen har i fle­re se­son­ger kjem­pet en hard kamp for å fi­nan­siere sat­sin­gen mot ver­dens­top­pen. Både Henrik og Filip In­ge­brigt­sen, beg­ge europa­mes­te­re på 1500 me­ter, bor i kjel­le­ren hjem­me hos for­eld­re­ne. Spon­so­re­ne har ikke stått i kø for å spon­se de utra­di­sjo­nel­le og unors­ke lø­per­brød­re­ne fra Sand­nes.

Så ut­ford­ren­de har si­tua­sjo­nen vært, at det tid­vis har vært for­eld­re­nes spare­pen­ger som har sik­ret medi­sins­ke opp­føl­ging og nød­ven­dig støt­te på tre­nings­lei­re­ne.

– Fri­idrett i Nor­ge er gans­ke for­ut­sig­bart. Vi vet at vi ikke blir rike på det­te. Det har vi vendt oss til. Vi for­ven­ter ikke at det end­rer seg med det førs­te, sier tre­ner og pap­pa Gjert In­ge­brigt­sen. PS: Et­ter pla­nen skal Filip og Ja­kob In­ge­brigt­sen løpe europa­cup for det nors­ke la­get i fins­ke Va­sa nes­te helg. Filip sli­ter imid­ler­tid med stiv­het i mus­ku­la­tu­ren. Det er fore­lø­pig usik­kert om han kan del­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.