Den nye nor­ma­len

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ha­rald Birke­vold ha­rald.birke­vold@ af­ten­bla­det.no

KOM­MEN­TAR: Ven­stre­si­dens an­grep på Syl­vi List­haug vir­ket mot sin hen­sikt. Når det­te si­ger inn, kan midt­en i de­bat­ten om inn­vand­ring flyt­tes per­ma­nent mot høy­re.

Ak­ku­rat nå spe­ku­le­res det hef­tig i om

KrF og Ven­st­re, de to par­ti­ene vel­dig få stem­te på, men som nå bestemmer hvem som skal lede lan­det, vil kre­ve at Er­na Sol­berg fjer­ner Syl­vi List­haug fra job­ben som in­te­gre­rings­mi­nis­ter.

Den stra­te­gi­en er nes­ten dømt til å mis­lyk­kes. List­haug er en kjempe­suk­sess for Frem­skritts­par­ti­et og har en makt­base som vil gjø­re li­vet me­get surt for parti­le­der Siv Jen­sen der­som hun skul­le vur­de­re å gi etter for et slikt krav.

Syl­vi og Knut Arild

Der­imot kan et List­haug-ul­ti­ma­tum fra KrF-le­der Hareide kun­ne va­ere en tak­tisk ma­nø­ver for å kun­ne skif­te side i po­li­tik­ken og i ste­det søke sam­men med Ar­bei­der­par­ti­et. Et krav om å fjer­ne List­haug vil va­ere po­pu­la­ert i store de­ler av da­gens KrF, for­di de mest inn­vand­rings­skep­tis­ke al­le­re­de har for­latt par­ti­et. Der­som Hareide frem­mer et slikt krav, og der­et­ter får et kon­tant nei fra Er­na Sol­berg, kan det va­ere på­skud­det han be­hø­ver for å for­kla­re en po­li­tisk snu­ope­ra­sjon som vil gjø­re Jonas Gahr Stø­re, valgets sole­kla­re ta­per, til stats­mi­nis­ter.

Fore­lø­pig er det­te bare spe­ku­la­sjo­ner. Og det spørs om det ikke uan­sett er litt tid­lig. Hareide vil ha be­hov for å kun­ne si at han vir­ke­lig for­søk­te å få det til med Høy­re og Frp før han even­tu­elt trek­ker i nød­brem­sen.

Og dess­uten: Nå er valg­kam­pen over. Der­med er det me­get sann­syn­lig at det er en mer for­son­lig og mild List­haug som vil sti­ge fram for of­fent­lig­he­ten. Det har vi al­le­re­de sett tegn til, for ek­sem­pel når en smi­len­de List­haug gjen­tar at hun har blitt «mis­for­stått».

De fles­te vil stram­me inn

Det er vik­tig, i opp­his­sel­sen over den pro­vo­se­ren­de si­den av List­haug, å va­ere klar over to for­hold: Før det førs­te er da­gens asyl­po­li­tikk bredt for­ank­ret i Stor­tin­get, på beg­ge si­der av farge­ska­la­en. Nes­ten alle er eni­ge om at Nor­ge skal føre en re­strik­tiv og streng po­li­tikk. For det and­re at List­haug vet hva hun gjør når hun f.eks. rei­ser til Rinke­by. Hun vil ha kjeft fra venstre­sida, for det styr­ker hen­ne hos de man­ge vel­ger­ne som er eni­ge med hen­ne, og bin­der dem til par­ti­et.

Ap gjor­de man­ge feil i valg­kam­pen, og an­gre­pe­ne på List­haug var blant dem. Jeg me­ner ikke at det nød­ven­dig­vis er feil å ta til mot­ma­ele mot re­to­rik­ken til List­haug, for på sitt ver­ste er den så ir­ri­te­ren­de at det er vans­ke­lig å kla­re å for­hol­de seg ro­lig. Men Ap har ikke gode kort på hån­da når de i bunn og grunn står på den sam­me lin­ja som List­haug. De li­ker bare ikke må­ten hun snak­ker på.

Spørs­må­let er nå om er­kjen­nel­sen av at tak­tik­ken vir­ket mot sin hen­sikt, vil end­re asyl- og inn­vand­rings­de­bat­ten. Det er ten­ke­lig, kan­skje til og med sann­syn­lig. Et blikk i bak­spei­let vi­ser at midt­en i norsk asyl­de­batt har flyt­tet seg mot høy­re med storm­skritt. Po­si­sjo­ner som vil­le blitt for­dømt som eks­tre­me og ra­sis­tis­ke for ti år si­den, er i dag stue­rei­ne.

Dog­mer for fall

Jeg har ved fle­re an­led­nin­ger blitt nys­gjer­rig på dog­me­ne som pre­ger de po­li­tis­ke fron­te­ne.

Ta skole­po­li­tikk. Hvor­for er det ty­pisk høyre­side å vil­le ha mer di­si­plin og kunn­skaps­krav i sko­len? El­ler å vil­le kre­ve av ele­ver i vi­dere­gå­en­de at de fak­tisk del­tar i un­der­vis­nin­gen? Jeg skjøn­ner det ikke. Hva er det ved dis­se po­si­sjo­ne­ne som skur­rer hos venstre­sida?

El­ler for­svars­po­li­tikk, for å ta et tema som glim­ret full­sten­dig med sitt fra­va­er i den­ne valg­kam­pen: Hvor­for har det tra­di­sjo­nelt va­ert et ty­pisk høy­re-stand­punkt å vil­le ha et ster­ke­re og mer tro­ver­dig land­for­svar? For­di de­ler av venstre­si­den er prin­si­pi­elt imot krig, ok. Men pa­si­fis­te­ne er san­ne­lig ikke i fler­tall der.

Fol­ket er uenig

Slik er det til dels også i asyl­po­li­tik­ken. No­en på venstre­sida er til­hen­ge­re av å ta imot langt fle­re asyl­sø­ke­re og flykt­nin­ger enn i dag. De me­ner at Nor­ge, som et rikt land, har et mo­ralsk an­svar for å hjel­pe langt fle­re, og at det­te an­sva­ret gjel­der selv om det vil bli sva­ert kost­bart å ta imot så man­ge. Det­te er et helt le­gi­timt stand­punkt som det er lett å for­sva­re på mo­ralsk grunn­lag.

Men, dis­se stand­punk­te­ne har ikke bred fol­ke­lig til­slut­ning. De fles­te vel­ger­ne er ueni­ge, noe val­get man­dag ty­de­lig de­mon­strer­te. De to par­ti­ene som øns­ker å ta imot fle­re asyl­sø­ke­re, SV og Rødt, fikk til sam­men 6,4 pro­sent av stem­me­ne. To par­ti­er som først og fremst sy­nes List­haug bur­de snakke an­ner­le­des, men som i det store og hele støt­ter den pra­tis­ke po­li­tik­ken, alt­så KrF og Ven­st­re, fikk 8,6 pro­sent til sam­men. Hvis vi til det­te leg­ger Ap med 27,4 pro­sent, er vi oppe i 42,4 pro­sent. Og Ap støt­ter også asyl­for­li­ket i Stor­tin­get. Det var un­der Jens Stol­ten­berg at norsk asyl­po­li­tikk vir­ke­lig be­gyn­te å bli stram­met inn.

Høy­re om

Mitt stall­tips er at store de­ler av venstre­si­den, og da in­klu­de­rer jeg Ar­bei­der­par­ti­et i det­te be­gre­pet, raskt vil adop­te­re stand­punk­ter som nå for­fek­tes av den blå-blå re­gje­rin­gen. Som kra­vet om å knyt­te ytel­ser til ar­beids­del­ta­kel­se og norsk­kunn­ska­per. Som end­rin­gen som gjør at man må ha fem års bo­tid i Nor­ge for å få kon­tant­støt­te. Som den har­de ut­vis­nings­lin­ja mot asyl­sø­ke­re som bryter norsk lov.

Når det skjer, og det vil skje raskt, er midt­en flyt­tet. Igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.