Gjør deg klar for faer­re olje­mil­li­ar­der fra Er­na Sol­berg

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Søn­de­land geir.son­de­land@af­ten­bla­det.no

OSLO: Sjef­øko­nom

Kyr­re Knud­sen tror de fire nes­te åre­ne med ny re­gje­ring vil pre­ges av fle­re i jobb, et mye mind­re jafs fra olje­fon­det og tøf­fe­re prio­ri­te­rin­ger. Nå fore­slår han et nytt re­gi­me i olje­bran­sjen.

Af­ten­bla­det har ut­ford­ret sjef­øko­nom Kyr­re Knud­sen i Spa­rebank 1 SR-Bank på hva vi kan for­ven­te oss i nes­te stor­tings­pe­rio­de.

Pre­miss? Hoved­lin­je­ne i po­li­tik­ken vi­dere­fø­res de nes­te fire åre­ne med Høy­re og Frp, even­tu­elt med sel­skap av Ven­st­re, i re­gje­ring.

Olje­for­muen

Han spår opp­sum­mert la­ve­re skat­ter, sat­sing på in­fra­struk­tur, en nok­så stø kurs, bed­ring i norsk øko­no­mi, fle­re i jobb, la­ve­re le­dig­het og fort­satt be­hov for om­stil­ling.

Han trek­ker spe­si­elt fram at det ikke vil va­ere et stort rom for yt­ter­li­ge­re skatte­kutt to­talt sett når hand­lings­re­ge­len på 3 pro­sent tas i be­trakt­ning.

Det re­son­ne­rer han seg fram til slik: Veks­ten i ut­gif­te­ne kan ikke øke mer enn den øko­no­mis­ke veks­ten. Fra 2013 til 2017 økte olje­penge­bru­ken fra 140 mil­li­ar­der til 220 mil­li­ar­der i året, opp cir­ka 80 mil­li­ar­der på fire år, el­ler cir­ka 20 mil­li­ar­der i økt olje­penge­bruk hvert av åre­ne. Men nes­te år kan det «bare» tas ut 8 mil­li­ar­der mer. Det in­ne­ba­erer at olje­penge­bru­ken blir sterkt brem­set.

– Med mind­re olje­fon­det vokser ufor­ut­sett mye, så vil po­li­ti­ker­ne i nes­te pe­rio­de bru­ke 15 mil­li­ar­der eks­tra fra olje­fon­det, mot 80 mil­li­ar­der eks­tra i for­ri­ge pe­rio­de. Det be­tyr alt­så at hand­lings­rom­met bare vil ut­gjø­re en fjerde­del av hva det var i for­ri­ge pe­rio­de, sier Knud­sen.

Nytt olje­re­gi­me

Han tror ikke på store ned­jus­te­rin­ger på sel­skaps­skat­ten. Han tror ikke ei­en­doms­skat­ten fjer­nes. Et even­tu­elt stør­re kutt i for­mues­skatt må vur­de­res opp mot et be­ty­de­lig mind­re hand­lings­rom, iføl­ge Knud­sen, som vars­ler at re­gje­rin­gen tro­lig må gjø­re tøf­fe­re prio­ri­te­rin­ger i nes­te pe­rio­de enn de har gjort til nå.

– Til­tak i ar­beids- el­ler so­sial­po­li­tik­ken kan sti­mu­le­re til økt ar­beids­del­ta­kel­se. Kom­bi­nert med at an­de­len i jobb nå har va­ert la­ve­re enn på en god stund, så kan du få høy­ere skatte­inn­tek­ter av høy­ere ar­beids­del­ta­kel­se. Det kan bli spen­nen­de, sier han.

– Lo­fo­ten kom­mer

Knud­sen vil­le for­søkt å gri­pe fatt i Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja­sa­ken (Lovese) sam­men med Ap.

– De tre størs­te par­ti­ene har en mu­lig­het til å be­gyn­ne på en kon­se­kvens­ut­red­ning. Det kan også bli vik­tig for Ap å sen­de et sig­nal om at de er fram­over­lent i sin tanke­gang om in­du­stri og ar­beids­plas­ser, sier han.

Mer re­fu­sjon

– En vel­dig for­ut­sig­bar po­li­tikk med sta­bi­le ramme­vil­kår på norsk sok­kel, og at det blir ut­stedt man­ge li­sen­ser i ek­sis­te­ren­de om­rå­der og i nye om­rå­der, vil va­ere vel­dig vik­tig for lan­det Nor­ge og norsk øko­no­mi.

– Tror du på en de­batt i det hele tatt om ramme­vil­kår?

– Jeg vil­le ar­gu­men­tert for at man nå i stør­re grad må se på de små- og mel­lom­sto­re fel­te­ne. Du fin­ner ikke Jo­han Sverd­rup hvert år. Der­for me­ner jeg du må vur­de­re re­fu­sjons­ord­ning også på ut­byg­ging, ikke bare på le­ting. Slik vil du sti­mu­le­re ikke bare til le­ting, men også ut­byg­ging. Når det kom­mer mind­re ak­tø­rer som ikke er av­hen­gig av gi­gant­fel­te­ne, så vil det va­ere et spørs­mål om de har nok kon­tan­ter til å gå i gang med en ut­byg­ging. Da kan det va­ere in­ter­es­sant med jus­te­rin­ger, sier Knud­sen.

Sjef­øko­no­men tror fort­satt at sam­ferd­sel blir en bud­sjett­vin­ner.

Knud­sen opp­le­ver at Kom­mu­ne-Nor­ge er blitt mer of­fen­si­ve på di­gi­ta­li­se­ring og in­no­va­sjon i an­buds­re­gi­met – som jo er en mil­li­ard­in­du­stri i seg selv. Han tror det er mye å hen­te på vel­ferds­tek­no­lo­gi og at eld­re bor len­ger hjem­me.

MA­RIE VON KROGH

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) be­søk­te ho­ved­kon­to­ret til Spa­rebank 1 SR-Bank i Bjerg­sted i Stav­an­ger i fjor høst og hils­te på blant an­net sjef­øko­nom Kyr­re Knud­sen, num­mer to fra ven­st­re. Helt til ven­st­re To­re Med­hus. Roy Stef­fen­sen (Frp) og...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.