Sår sterk tvil om el­bil-for­de­ler

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

OSLO: El­bi­ler kan bli den nes­te «plast­po­sen» i kom­men­de stor­tings­pe­rio­de, spår sjef­øko­nom Kyr­re Knud­sen.

Stor­tings­pe­rio­den som nå av­slut­tes, ble blant an­net pre­get av hef­ti­ge bud­sjett­fei­der om plast­pose­av­gift, fly­pas­sa­sjer­av­gift og bil­pak­kens økte driv­stoff­av­gif­ter og bom­penge­kutt.

– Hvor står det store tab­lo­i­de sla­get i nes­te pe­rio­de? I tax-free­en?

– Det er vans­ke­lig å si, men et spen­nen­de om­rå­de er ei­l­bi­ler. Sub­si­die­rin­gen av el­bil­for­de­ler kos­ter no­en mil­li­ar­der. Det er en type sym­bol­po­li­tikk som fak­tisk kos­ter for­holds­vis mye. No­en jus­te­rin­ger er sig­na­li­sert, men det blir spen­nen­de å se hvor­dan de har tenkt å gjø­re det, sier sjef­øko­nom Kyr­re Knud­sen i SRBank.

– Er det rik­tig at hver tien­de Te­s­la i verden kjø­res i Nor­ge når vi ut­gjør pro­mil­ler av be­folk­nin­gen i verden, spør han.

– Er det den tek­no­lo­gi­en vi bør sti­mu­le­re el­ler en an­nen? Nor­ge har et for­trinn på energi­kje­den på norsk sok­kel, på rens­ning og lag­ring. Man­ge kal­ler CO2-ren­sing på Mong­stad for en ka­ta­stro­fe, men det er ret­nin­gen å gå. Vi vet at tek­no­logi­ut­vik­ling tar tid, og vi har gått på no­en smel­ler. Der­for må vi kan­skje kut­te el­bil­subi­die­ne slik de er i dag og hel­ler brukt det­te på om­rå­der med po­ten­si­elt mye stør­re ef­fekt for den glo­ba­le klima­ut­ford­rin­gen, sier Knud­sen.

– Vil­le du ikke brukt én kro­ne på el­bil­sub­si­di­er hvis du var fi­nans­råd­gi­ve­ren til Er­na Sol­berg og Siv Jen­sen?

– Jeg vil­le in­vi­tert til en bred dia­log, pekt ut den mest for­nuf­ti­ge ret­nin­gen og stilt spørs­mål ved om det vir­ke­lig er el­bil­sat­sing som skal prio­ri­te­res i vår inn­sats for den glo­ba­le klima­ut­ford­rin­gen, sier han.

Bri­tisk ef­fekt

– Hva vil­le skjedd om vi kut­tet norsk olje- og gass­pro­duk­sjon i dag? Bri­ten som­fy­rer opp hjem­met sitt, og får var­me og strøm på jobb, med norsk gass, vet sva­ret. Da må bri­te­ne fyre med kull igjen. Norsk gass­eks­port til Eng­land har bi­dratt til å kut­te år­li­ge en­gels­ke CO2-ut­slipp si­den 1990 med like mye som fire gan­ger det nors­ke ut­slip­pet hvert år. Da skjøn­ner alle at det ikke er miljø­venn­lig å pres­se fram bruk av kull igjen. Det er et pa­ra­doks at en del av del­ta­ker­ne i klima­de­bat­ten ikke tar inn­over seg det­te, sy­nes Kyr­re Knud­sen.

–Den nors­ke de­bat­ten pre­ges kan­skje i for stor grad av det er 100 år si­den Nor­ge fore­tok det grøn­ne skif­tet som gjør at Nor­ge har ri­ke­lig over­skudd med for­ny­bar kraft. Det er nes­ten ingen and­re land som er i sam­me po­si­sjon.

Sta­tus quo

– Det er na­tur­lig at vi går vi­de­re i det spo­ret som har va­ert nå. Par­ti­ene som har pekt på Er­na Sol­berg som stats­mi­nis­ter­kan­di­dat, vant jo val­get. Det er ingen grunn til å gjø­re no­en store forand­rin­ger i noe som helst, sva­rer stor­tings­re­pre­sen­tant Svein­ung Stens­land (H) når han blir bedt om å kom­me med spå­dom­mer for pe­rio­den.

Frp-olje

Den fers­ke stor­tings­re­pre­sen­tan­ten Ter­je Halle­land (Frp) vil ikke spe­ku­le­re i hva som blir den nye po­li­tik­ken med Frp på vei inn i re­gje­rings­for­hand­lin­ger.

– Frp har gått til valg på å sat­se på å få fle­re i jobb, og da spe­si­elt til­tak ret­tet mot ung­dom­mer. Vi vil fort­set­te olje­bo­ring og le­ting på norsk sok­kel. Oljen kom­mer til å va­ere en vik­tig inn­tekts­kil­de for Nor­ge i man­ge år frem­over. Vi har gått til valg på å sen­ke skat­te­ne for van­li­ge folk, på å byg­ge ut in­fra­struk­tu­ren, en streng og an­svar­lig inn­vand­rings­po­li­tikk, samt en bed­re eldre­om­sorg. Det­te er sa­ker det er na­tur­lig for Frp å ta med inn de kom­men­de for­hand­lin­ger, skri­ver han i en e-post.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.