Ap åp­ner for av­ta­le om olje­bo­ring i Lo­fo­ten, SV tvi­ler

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hil­de Øvre­bekk Lewis hil­de.ovre­bekk.lewis@af­ten­bla­det.no NTB

LO­FO­TEN: Ap åp­ner for å sam­ar­bei­de med re­gje­rin­gen om en åp­ning av Lo­fo­ten for olje­bo­ring. Men ny­valgt stor­tings­re­pre­sen­tant for SV, Lars Halt­brek­ken, me­ner at det­te vil bety enda fle­re pro­ble­mer for Ap.

– Jeg er ikke i tvil om at Høy­re og Frp øns­ker å inn­gå en av­ta­le med Ar­bei­der­par­ti­et om å åpne dis­se om­rå­de­ne. Men hvis Ap blir med på noe sånt, tror jeg de skaf­fer seg enda stør­re pro­ble­mer enn de al­le­re­de har, sier Halt­brek­ken, som fra 2005 til 2016 var le­der for Na­tur­vern­for­bun­det, til Af­ten­bla­det.

Ap-lands­mø­tet ved­tok i vår å åpne ett av om­rå­de­ne sør for Lo­fo­ten for kon­se­kvens­ut­red­ning, Nord­land VI, i den­ne stor­tings­pe­rio­den. De vil ven­te med de and­re to om­rå­de­ne Nord­land VII og Troms II.

Fler­tall

Sam­men med Høy­re og Frp er det nå mu­lig for Ap å dan­ne fler­tall i stor­tin­get for å åpne det­te om­rå­det.

Til nå har KrF og Ven­st­re for­hind­ret en åp­ning gjen­nom sam­ar­beids­av­ta­len med re­gje­rin­gen. Men Ap-le­der Jonas Gahr Stø­re sa til NTB tirs­dag at han åp­ner for å sam­ar­bei­de med re­gje­rin­gen i spørs­må­let om kon­se­kvens­ut­red­ning av Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja (LoVeSe).

Men selv om Er­na Sol­berg (H) fort­set­ter som stats­mi­nis­ter, er det et svek­ket bor­ger­lig fler­tall som nå tar over. Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et mis­tet til sam­men fem man­da­ter. Ven­st­re mis­tet ett, og Krf mis­tet også ett.

En even­tu­ell åp­ning av om­rå­de­ne uten­for LoVeSe vil der­for av­hen­ge av om Ven­st­re blir med i re­gje­ring med Høy­re og Frp. De to par­ti­ene er også mer av­hen­gi­ge av and­re par­ti­er for å få gjen­nom bud­sjet­tet og en­kelt­sa­ker, spe­si­elt hvis Krf går i op­po­si­sjon.

Øverst på lis­ten

Ven­st­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de sier den­ne sa­ken står øverst på par­ti­ets lis­te når hun skal møte de and­re parti­le­der­ne for å dis­ku­te­re re­gje­rings­al­ter­na­ti­ver. Hun er sva­ert klar over at Ap sam­men med re­gje­rin­gen kan gi fler­tall for olje­le­ting.

– Det er der­for jeg sit­ter i det­te rom­met, sa hun

til NTB på vei mel­lom et møte hos stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) og parti­le­der­de­bat­ten til NRK tirs­dag kveld.

Også for KrF er den­ne sa­ken er vik­tig, når par­ti­et nå skal av­gjø­re hvor­dan de skal for­hol­de seg til de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene.

– Det er med på å pre­ge de de­bat­te­ne og run­de­ne vi har i våre parti­fora, sier KrF-le­der Knut Arild Hareide.

Sen­ter­par­ti­et har med sine 19 man­da­ter nå sin størs­te stor­tings­grup­pe si­den 1993. Også de har ved­tatt at de ikke øns­ker å åpne for olje- og gass­virk­som­het på Møre­blok­ke­ne, i Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen, el­ler uten­for Sen­ja.

Va­rig vern?

Halt­brek­ken me­ner at Ap nå har en unik mu­lig­het til å sik­re de sår­ba­re om­rå­de­ne uten­for LoVeSe.

– Når fler­tal­let i be­folk­nin­gen er så sterkt mot, så tror jeg de skaf­fer seg enda stør­re pro­ble­mer enn de al­le­re­de har, sier han. Halt­brek­ken sier at SV vil job­be for en va­rig be­skyt­tel­se av dis­se om­rå­de­ne. – Vi vil in­vi­te­re alle med på det­te. Og vi vil snakke med Ap. Det ide­el­le er hvis vi kan få til en al­li­an­se med Ven­st­re, Krf og Sen­ter­par­ti­et som vil sik­re for va­rig vern.

Hvor vik­tig

En åp­ning av Lo­fo­ten og Ves­ter­ålen av­hen­ger til syvende og sist av hvor vik­tig Høy­re og Frp sy­nes den­ne sa­ken er sam­men­lig­net med and­re sa­ker de øns­ker å få gjen­nom­slag for. Og om hvor mye de er vil­li­ge til å for­hand­le bort for å få til en åp­ning.

Frp øns­ker å åpne hele Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja for en kon­se­kvens­ut­red­ning. Parti­le­der Siv Jen­sen vil­le imid­ler­tid ikke sva­re på om hun uten en av­ta­le med KrF og Ven­st­re, er klar til å sen­de sa­ken til Stor­tin­get.

–Jeg kom­mer ikke til å for­hand­le med deg om det­te, det kan jeg for­sik­re, lød hen­nes kor­te svar til NTB tirs­dag kveld.

Det ide­el­le er hvis vi kan få til en al­li­an­se med Ven­st­re, Krf og Sen­ter­par­ti­et som vil sik­re for va­rig vern.

Lars Halt­brek­ken, ny­valgt stor­tings­re­pre­sen­tant for SV.

JARLE AASLAND

De store par­ti­ene Høy­re, Ap og Frp er for å åpne hele el­ler de­ler av Lo­fo­ten og Ves­ter­ålen opp for en kon­se­kvens­ut­red­ning. Res­ten av par­ti­ene på stor­tin­get er mot­stan­de­re av en åp­ning for olje­bo­ring her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.