Sen­trums­pla­nen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Kom­mune­del­plan for sen­trum blir en av høs­tens vik­tigs­te sa­ker i det po­li­tis­ke Stav­an­ger. y Ar­bei­det ble på­be­gynt ved års­skif­tet 2011/12. y Et­ter en sis­te be­gren­set hø­rings­run­de i høst lig­ger det an til slutt­be­hand­ling i by­sty­ret ved års­skif­tet. y Na­e­rings­for­enin­gen vars­let i Af­ten­bla­det i går frykt for at hele pla­nen vil krasj­lan­de, på grunn av for lite ut­byg­ging på Hol­men og ved jern­bane­sta­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.