Tysk valg

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y skal 61,5 mil­lio­ner stemme­be­ret­ti­ge­de tys­ke­re vel­ge ny na­sjo­nal­for­sam­ling, For­bunds­da­gen. y at kon­ser­va­ti­ve Ange­la Mer­kel vil vin­ne val­get og fort­set­te som for­bunds­kans­ler. y det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et CDU sam­men med so­sial­de­mo­kra­te­ne i SPD, som blant an­net har uten­riks­mi­nis­te­ren. Det er helt uvisst hvor­dan re­gje­rings­kon­stel­la­sjo­nen blir et­ter val­get. y skal ha minst 598 re­pre­sen­tan­ter, men kan ha inn­til 800. De er valgt for fire år om gan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.