Det er vann­kraf­ten som ska­per ver­di­er

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - De­batt

ENERGIPOLITIKK: Vann­kraf­tens verdi­ska­ping er i sam­me stør­rel­ses­or­den som sta­tens skatte­inn­tek­ter.

y Inn­leg­get er skre­vet av Se­nior­tan­ken: Jostein So­land, Kjell Traa, Ivar Saet­re, Hjal­mar Sun­de, Ås­leik Ranne­stad og Tor­vald San­de.

Ener­gi er en sen­tral del av vår in­fra­struk­tur. Kli­ma er vik­tig å for­stå og å hånd­te­re rik­tig. Mil­jø er av­gjø­ren­de for vår vi­de­re ek­sis­tens. Det hers­ker usik­ker­het i alle dis­se tre om­rå­de­ne. Usik­ker­het i så vik­ti­ge spørs­mål vir­ker split­ten­de på oss alle.

Den po­li­tis­ke vil­jen og vår evne til å hand­le blir lam­met. Man­ge av de hand­lin­ge­ne vi ut­fø­rer i dag, vir­ker mot sin hen­sikt.

Hva gjør vi?

Vi krang­ler på et sne­vert grunn­lag som for det mes­te byg­ger på syn­sing. Fag­lig so­li­de syns­punk­ter blir fram­stilt i for snev­re ram­mer. Den sam­funns­nyt­ti­ge hel­he­ten for­svin­ner i støy­en.

Fun­da­men­tet for sam­funns­øko­no­mi­en ble skapt av Adam Smith. Han var i ut­gangs­punk­tet pro­fes­sor i etikk. Han ga en vik­tig ad­var­sel til ut­vik­lin­gen av sam­funns­øko­no­mi­en: Spe­sia­li­se­rin­gen måt­te ikke gå i en slik ret­ning at av­stan­den mel­lom pro­du­sent og kjø­per ble for stor. Den vil­le gi rom for ego­is­me. Den­ne ego­is­men har vi fått, og den er satt i sys­tem.

Fra Isac New­ton og fram til i dag har vi hatt en even­tyr­lig tek­nisk ut­vik­ling. En vik­tig for­ut­set­ning er at ulike fag­om­rå­der har fått full fri­het til å ut­vik­le sta­dig sma­le­re spe­sia­li­te­ter. Vi har lan­det på må­nen, og vi har en di­gi­tal kom­mu­ni­ka­sjon som er i ri­ven­de ut­vik­ling. Men: Vi har ikke blitt flin­ke­re i tverr­fag­lig sam­ar­bei­de. Vei­en vi­de­re må byg­ges på inn­sikt og sam­spill.

Vi må ten­ke og hand­le hel­het­lig, og vi må set­te sam­fun­nets in­ter­es­ser først. Or­det vis­dom er i ferd med å bli en ra­ri­tet. En hel­het­lig sam­funns­etisk tenk­ning bur­de lig­ge til grunn for po­li­tis­ke løs­nin­ger, dvs. ba­sert på vis­dom. Vis­dom er ikke noe en kan lese seg til – men som en må leve seg til.

Sub­si­di­er i alle ledd

I Af­ten­bla­det tors­dag 7. sep­tem­ber er det et de­batt­inn­legg av syv ord­fø­re­re i kom­mu­ner som hu­ser vind­møl­ler. De etter­ly­ser kom­mu­nens del av verdi­ska­pin­gen. Kom­mu­ne­ne kan va­ere gla­de for at de slip­per å bi­dra til den sub­si­die­rin­gen sta­ten gir vind­kraf­ten. På Høg­Ja­eren har sta­ten be­talt 513 mil­lio­ner i sub­si­di­er til byg­ging av vei­er og fun­da­men­ter. Pro­ble­met er at vind­møl­le­ne ikke ska­per noen sam­funns­øko­no­mis­ke ver­di­er. All byg­ging, drift og ved­li­ke­hold av vind­møl­ler byg­ger på sub­si­di­er i alle ledd. (Vi be­ta­ler alle for dem bl.a. gjen­nom den nett­lei­en som sta­dig fle­re stil­ler spørs­måls­tegn ved.) Men noen «lu­rin­ger» kan skum­me den øko­no­mis­ke flø­ten av den­ne sub­si­die­po­li­tik­ken, og de sel­ger ei­er­for­hol­det til be­drif­ter som ikke be­ta­ler skatt i Nor­ge. Det­te er en energipolitikk som tap­per Nor­ge for både øko­no­mi og tro­ver­dig­het.

Det er vann­kraf­ten som le­ve­rer 100 pro­sent re­gu­ler­bar kraft, som ska­per ver­di­er. Vann­kraf­tens verdi­ska­ping er i sam­me stør­rel­ses­or­den som sta­tens skatte­inn­tek­ter.

Ut­de­ling av ut­byt­te til ei­er­ne (stat og kom­mu­ner) sam­men med skatt­leg­gin­gen er nå blitt så om­fat­ten­de at det ikke er pen­ger igjen til bed­re ut­nyt­tel­se av ek­sis­te­ren­de vann­kraft­verk. Vann­kraf­ten er blitt en melke­ku, sam­ti­dig som vind­kraf­ten er et for­mi­da­belt sub­si­die­sluk.

«Lov å bru­ga ved»

Når syv av dis­trik­tets le­den­de po­li­ti­ke­re blir blen­det av smar­te for­ret­nings­folk og en sub­si­die­ba­sert energipolitikk, så er det på tide å etter­ly­se Klepp kom­mu­nes pa­ra­graf 0: «Det er lov å bru­ga ved». Sub­si­di­er kan bru­kes til å hjel­pe grün­de­re opp av «blod­ba­det», og and­re som er i en øko­no­misk klem­me. Men, sub­si­di­er er ikke eg­net til å ska­pe ver­di­er av sub­si­di­ert energi­pro­duk­sjon som un­der­gra­ver vår re­nes­te ener­gi - vann­kraf­ten.

Vei­en vi­de­re må byg­ges på inn­sikt og sam­spill.

SCANPIX

«Vi må ten­ke og hand­le hel­het­lig, og vi må set­te sam­fun­nets in­ter­es­ser først», skri­ver Se­nior­tan­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.