Yng­vild Fa­ger­heim 75 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ke­ra­mi­ker Yng­vild Fa­ger­heim, Es­pa, er 75 år 16. sep­tem­ber.

Ju­bi­lan­ten er yr­kes­ak­tiv ke­ra­mi­ker og har verk­sted på Es­pa i Stan­ge kom­mu­ne i Hed­mark. Fa­ger­heim ble ut­ek­sa­mi­nert fra Bergen Kunst­hånd­verk­sko­le i 1967 og etab­ler­te seg sam­ti­dig med verk­sted i Trond­heim. Der­med har hun i år 50-års­ju­bi­le­um som yr­kes­ak­tiv kunst­ner. I 1971 fikk hun verk­sted i Fred­rik­stad, og i 1980 etab­ler­te hun seg på Es­pa.

Fa­ger­heim er med­lem av Nors­ke Kunst­hånd­ver­ke­re (NK) og Nors­ke Bil­led­kunst­ne­re (NBK). Hun har gjen­nom hele kar­rie­ren hatt fag­li­ge og fag­po­li­tis­ke verv for begge fag­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne, slik som kunst­ner­ak­sjo­nen 1974, Nor­ges Kunst­ner­råd, etab­le­rin­gen av Nors­ke Kunst­hånd­ver­ke­re som egen fag­or­ga­ni­sa­sjon i 1975 og etab­le­rin­gen av Kunst­ban­ken Hed­mark Kunst­sen­ter i Ha­mar. Ju­bi­lan­ten er styre­med­lem i Pa­le­stina­ko­mi­te­en i Hed­mark. Hun er hed­ret med NKs aeres­pris og Stan­ge kom­mu­nes kul­tur­pris, som hun mot­tok sam­men med sin mann, ma­le­ren Olav Star­heim.

Da­gen fei­res i Kunst­ban­ken i Ha­mar, som sam­me dag har sitt 20-års­ju­bi­le­um.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.