Tun­nel­bane til Preike­sto­len

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Det ar­bei­des med å få til en tun­nel­bane som skal gå fra Lyse­fjor­den til Preike­sto­len. Ba­nen vil kos­te mel­lom 20 og 30 mil­lio­ner kro­ner. Både grunn­ei­ere og na­e­rings­in­ter­es­ser del­tar i for­pro­sjek­te­rin­gen. Iføl­ge ho­tell­di­rek­tør Jan John­sen kan en slik bane står klar i 1994, så sant fyl­kes­po­li­ti­ker­ne god­tar pla­ne­ne – som ikke vil in­ne­ba­ere noen stør­re inn­grep i na­tu­ren. John­sen tror ikke fi­nan­sie­rin­gen vil bli noe pro­blem. Di­rek­tør Tor­bjørn Frøys­nes i Nor­tra støt­ter pro­sjek­tet som vil gjø­re det let­te­re å mar­keds­føre Lyse­fjor­den og Preike­sto­len i ut­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.