Re­gje­rin­gen fjer­ner na­sjo­na­le UiS-sent­re fra stats­bud­sjet­tet

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Søn­de­land geir.son­de­land@af­ten­bla­det.no

OSLO: Mot vil­jen til Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger (UiS) ry­ker to na­sjo­na­le UiS-sent­re ut av stats­bud­sjet­tet. UiS-topp fryk­ter barne­ha­ger og sko­ler blir ska­de­li­den­de.

Lese­sen­te­ret og La­e­rings­miljø­sen­te­ret har til sam­men cir­ka 150 an­sat­te. In­gen an­sat­te er iføl­ge Elai­ne Munthe, de­kan ved Hu­ma­nis­tisk fa­kul­tet ved UiS, red­de for å stå på bar bak­ke.

– Fi­nan­sie­rin­gen er i or­den for de nes­te åre­ne fram­over, og vi tror ikke det får sto­re fi­nan­si­el­le kon­se­kven­ser i førs­te om­gang, men det vil­le va­ert en for­del for spred­nin­gen av vår kom­pe­tan­se om da­gens or­ga­ni­se­ring had­de fort­satt.

– Har UiS el­ler sent­re­ne øns­ket at det som var nå skul­le be­stå?

– Ja, det vil­le ha va­ert en for­del na­sjo­nalt om sent­re­nes kom­pe­tan­se ble brukt vi­de­re i na­sjo­na­le sat­sin­ger. Sent­re­ne har topp­kom­pe­tan­se på om­rå­der som alle barne­ha­ger og sko­ler har bruk for. Vi har også meldt fra om at vi var for­nøyd med den ord­nin­gen som ek­sis­ter­te med Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet som na­sjo­nal ko­or­di­na­tor, sier hun.

Be­man­ning vil iføl­ge de­ka­nen bero på i hvil­ken grad sent­re­ne blir brukt, men Munthe tror ikke det blir et pro­blem.

End­res fra nytt­år

Ti na­sjo­na­le sent­re for grunn­opp­la­e­rin­gen og barne­ha­ger skal etter pla­nen over­fø­res re­spek­ti­ve in­sti­tu­sjo­ner som i dag er vert­skap for sent­re­ne.

Det skjer 1. ja­nu­ar 2018. Iføl­ge Munthe får UiS-sent­re­ne be­hol­de sta­tu­sen som na­sjo­na­le sent­re.

Grunn­fi­nan­sie­rin­gen har va­ert et eget ka­pit­tel på stats­bud­sjet­tet, men leg­ges nå inn i bud­sjett­ram­men til UiS.

I et brev 30. april i år vars­let Kunn­skaps­de­par­te­men­tet at det ikke var plan­lagt «ve­sent­li­ge end­rin­ger» i fi­nan­sie­rings­ni­vå­et.

I til­legg kom­mer stat­li­ge pen­ger til sa­er­skil­te opp­ga­ver, som ikke nød­ven­dig­vis blir vi­dere­ført, iføl­ge bre­vet. Av­ta­ler av va­rig­het ut over 2017 skal i ut­gangs­punk­tet fort­set­te, men vil bli vur­dert na­er­me­re.

Spørs­må­let er hva som skjer med den to­ta­le fi­nan­sie­rin­gen og ak­ti­vi­tets­ni­vå­et når navle­stren­gen til Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet kap­pes av og sent­re­ne må ut på «mar­ke­det». Munthe fryk­ter ikke fi­nan­si­ell ri­si­ko.

– Jeg vil hel­ler si at det er barne­ha­ger og sko­ler i lan­det som kan tape på det hvis de ikke har le­de­re som trek­ker inn kom­pe­tan­sen fra de na­sjo­na­le sent­re­ne, sier de­ka­nen.

Eks­pert-kri­tikk

End­rin­ge­ne er i tråd med fle­re an­be­fa­lin­ger fra Svein Gjedrem-ut­val­get som i fjor an­be­fal­te å re­du­se­re an­tal­let sent­re ve­sent­lig, fra­rå­det fle­re opp­ret­tel­ser, stil­te seg tvi­len­de til nyt­ten av fle­re av sent­re­ne og fra­rå­det at sent­re­ne bur­de dri­ve med forsk­ning.

Beg­ge UiS-sent­re­ne med forsk­ning.

Munthe hev­der sent­re­ne vil­le ha fort­satt med den di­rek­te lin­jen til Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet. Åse Ka­ri Han­sen Wag­ner, sen­ter­le­der ved Lese­sen­te­ret, av­kref­ter over­for at de øns­ket å fort­set­te som i dag.

Hun ser tvert om po­si­tivt på

dri­ver om­or­ga­ni­se­rin­gen, blant an­net for det gir mer fri­het. Tar­ja Tik­ka­nen, sen­ter­le­der La­e­rings­miljø­sen­te­ret, sier de har hatt det trygt og godt, men leg­ger til at hun er po­si­tiv til for­and­ring og ser mu­lig­he­ter.

Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet ikke kom­men­te­re sa­ken.

Stats­sek­reta­er Magnus Thue i Kunn­skaps­de­par­te­men­tet kom­men­te­rer ikke inn­hold i stats­bud­sjet­tet, men vi­ser til øns­ket om en best mu­lig or­ga­ni­se­ring for opp­gave­løs­ning, og rol­len sent­re­ne har for å styr­ke kva­li­te­ten i barne­hage og sko­le.

«Sta­ten spa­rer ikke noen pen­ger som føl­ge av om­leg­gin­gen», skri­ver Thue, som be­kref­ter at Gjedrem-rap­por­ten har va­ert en del av vur­de­rin­gen.

An­be­fa­lin­gen at sent­re­ne ikke skal dri­ve med forsk­ning, har vi ikke fulgt, opp­ly­ser Thue.

vil

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.