Når nok kvin­ner ikke er nok

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ing­vil Hell­strand Nett­verk for kjønns­forsk­ning, UiS

KRO­NIKK: Fle­re kvin­ner enn menn ut­dan­ner seg til å bli fors­ke­re, men menn får pro­fes­sor­stil­lin­ge­ne. Aka­de­mia har struk­tu­rel­le og kul­tu­rel­le kjønns­ut­ford­rin­ger.

kjønns­ba­lan­se vil opp­stå av seg selv så len­ge det fin­nes nok kvin­ner å ta av. Så hva står egent­lig på spill?

Struk­tur og kul­tur

Vi har in­ter­vju­et kvin­ner og menn i vi­ten­ska­pe­li­ge stil­lin­ger på TN og fin­ner at kvin­ner og menn opp­le­ver ulike ut­ford­rin­ger knyt­tet til kar­rie­re­mu­lig­he­ter. In­for­man­te­ne våre trek­ker fram ar­beids­tid og ar­beids­be­last­ning, og fle­re kvin­ner nev­ner i til­legg jobb/fa­mi­lie-ba­lan­se.

Blant beg­ge kjønn er det mot­stand mot at det å va­ere kvin­ne skal va­ere av­gjø­ren­de for å få en stil­ling (kvo­te­ring) el­ler for å opp­nå fag­lig ut­vik­ling (mu­lig­he­ter).

Like fullt er alle eni­ge i at ar­beid for like­stil­ling er vik­tig og nød­ven­dig. Det­te for­tel­ler oss at spørs­mål om kjønns­ba­lan­se ikke bare hand­ler om an­tall kvin­ner, men om struk­tur og kul­tur for like­stil­ling, i aka­de­mia – el­ler på en hvil­ken som helst ar­beids­plass.

Ut­ford­rin­ge­ne

Vi har iden­ti­fi­sert fem slike struk­tu­rel­le ut­ford­rin­ger:

1. Telle­kant-sys­te­met. Da­gens uni­ver­si­tet pre­ges av stan­dar­di­ser­te krav til kar­rie­re­ut­vik­ling. Til tross for at slike meri­to­kra­tis­ke sys­tem er til­syne­la­ten­de kjønns­nøy­tra­le, vi­ser det seg i prak­sis å bi­dra til at kvin­ner ikke «le­ve­rer» like mye som menn over en viss tids­pe­rio­de. Van­li­ge livs­hen­del­ser som barne­føds­ler kan bry­te opp og be­gren­se den vi­ten­ska­pe­li­ge «pro­duk­sjo­nen» i den fa­sen en skal etab­le­re seg som fors­ker.

2. Sam­men­heng mel­lom ar­beids­hver­dag og fa­mi­lie­hver­dag. Tids­bruks­un­der­sø­kel­ser av ar­beids- og fa­mi­lie­liv vi­ser at kvin­ner bru­ker mer tid på hver­dags­or­ga­ni­se­ring og om­sorgs­ar­beid og føl­ge­lig har mind­re tid til rå­dig­het til vi­ten­ska­pe­lig eks­tra­ar­beid. Det­te rap­por­te­rer også bå­de kvin­ner og menn i vår stu­die.

3. For­de­ling av ar­beids­opp­ga­ver på ar­beids­plas­sen. Mang­len­de ret­nings­lin­jer for hvor­dan ar­beids­opp­ga­ver og ar­beids­tid blir for­delt kan bi­dra til at kvin­ner og menn får ulike mu­lig­he­ter i job­ben. I aka­de­mia blir sa­er­lig for­de­lin­gen av un­der­vis­nings­tid og forsk­nings­tid av­gjø­ren­de når forsk­ning tel­ler mer i kar­rie­re­ut­vik­ling enn un­der­vis­ning. Kvinne­un­der­skud­det fø­rer også til at kvin­ner bru­ker mer tid i ulike ut­valg og ko­mi­te­er el­ler lig­nen­de.

4. In­ter­na­sjo­nal del­ta­kel­se. Kjønns­delt ar­beids­de­ling i fa­mi­li­er der kvin­ner i man­ge til­fel­ler har ho­ved­an­svar kan bi­dra til at rei­sing opp­le­ves mer kre­ven­de å få til for kvin­ner enn menn. I til­legg er det fle­re kvin­ner som er ens­li­ge for­sør­ge­re, og fle­re kvin­ner enn menn har ek­te­fel­ler som pend­ler el­ler rei­ser mye i sin jobb. I våre funn er også ar­beids­livs­or­ga­ni­se­rin­gen i Stav­an­ger et vik­tig ele­ment, hvor olje­in­du­stri­en i en år­rek­ke har an­satt i ho­ved­sak menn i pend­ler­tur­nu­ser og skift­ar­beid.

5. In­ter­ne og ufor­mel­le nett­verk. Ufor­mel­le struk­tu­rer på­vir­ker for­mel­le pro­ses­ser. Vi fin­ner at det­te kan bi­dra til in­tern (homo­so­si­al) re­krut­te­ring og lite gjen­nom­sik­ti­ge pro­ses­ser som kan fa­vo­ri­se­re de som al­le­re­de er i po­si­sjon.

End­re struk­tu­ren, ikke kvin­ne­ne

Dis­se ut­ford­rin­ge­ne er struk­tu­rel­le. Det be­tyr at en må flyt­te søke­ly­set vekk fra til­tak som skal end­re kvin­ne­ne i aka­de­mia, over til til­tak som end­rer struk­tu­rer. Vi må se på struk­tu­re­ne bak tal­le­ne og ret­te opp­merk­som­he­ten mot or­ga­ni­se­rin­gen av ar­beids- og hver­dags­liv. Like­stil­ling er et le­del­ses­an­svar og et res­surs­spørs­mål, der til­ta­ke­ne må bi­dra til bed­re res­surs­bruk.

Et ek­sem­pel på hvor­dan vi kan imøte­gå struk­tu­rel­le ut­ford­rin­ger fin­ner vi i «Ba­lan­sert re­krut­te­ring» (Hell­strand et al 2016). Her fore­slås det at an­sat­te som har hatt for­eldre­per­mi­sjon i mer enn seks må­ne­der, kan få mu­lig­het til å søke om noen må­ne­ders fri­tak fra un­der­vis­nings­og ad­mi­ni­stra­sjons­opp­ga­ver, slik at de får tid til å «ta igjen» fag­fel­tet sitt. Det­te er et kjønns­nøy­tralt til­tak som sann­syn­lig­vis gir mest ut­tel­ling for kvin­ner for­di de ofte tar største­de­len av for­eldre­per­mi­sjo­nen. Sam­ti­dig kan det va­ere en struk­tu­rell gul­rot for menn som ser mu­lig­he­ten for å kom­bi­ne­re fors­ker­kar­rie­re og fa­mi­lie­liv. Mens pisk og gul­rot har vist seg ef­fek­tivt i like­stil­lings­ar­beid, kan det­te va­ere ek­sem­pel på et vinn-vinn-til­tak som an­går hele or­ga­ni­sa­sjo­nen, ikke bare en­kelt­fors­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.