Sand­nes kom­mu­ne sel­ger ei­en­dom for hundre­vis av mil­lio­ner

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ju­lie Tere­sa Olsen ju­lie.tere­sa.olsen@ af­ten­bla­det.no Pål Chris­ten­sen paal.chris­ten­sen@ af­ten­bla­det.no

SAND­NES: Ru­ten, råd­hu­set, den gam­le brann­sta­sjo­nen og fle­re and­re kom­mu­na­le bygg skal sel­ges på det pri­va­te mar­ke­det. Ald­ri før har Sand­nes kom­mu­ne solgt unna mer ei­en­dom.

Kom­mu­nen plan­leg­ger å sel­ge fem bygg på til sam­men 23.650 kvad­rat­me­ter før nes­te som­mer. Fle­re av ei­en­dom­me­ne kan byg­ges ut. I til­legg skal Sand­nes kom­mu­ne sel­ge Råd­hus­mar­ka og de­ler av Ru­ten, som har et ut­byg­gings­po­ten­si­al på til sam­men 44.500 kvad­rat­me­ter.

–Det­te er jo spe­si­elt. Det er ikke hver dag det blir solgt et råd­hus. Vi har hel­ler ald­ri solgt unna så mye ei­en­dom på en gang, sier råd­mann Bo­dil Si­vert­sen. Nes­te uke leg­ger hun sitt eget kon­tor og res­ten av råd­hu­set fra 1961 ut på det åpne mar­ke­det med pris­an­tyd­ning 70 mil­lio­ner kro­ner.

I 2012 kon­klu­der­te kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen med at det var bil­li­ge­re å byg­ge nytt råd­hus enn å pus­se opp det gam­le. By­sty­ret ved­tok der­for at det gam­le skul­le leg­ges ut for salg for å fi­nan­siere nytt råd­hus i Havne­par­ken.

– Av­gjø­rel­sen hand­let også om å få fart i trans­for­ma­sjo­nen i Havne­par­ken, sier Si­vert­sen.

Hun har in­gen to­tal­over­sikt over hva kom­mu­nen for­ven­ter å få for den en­kel­te ei­en­dom­men, men det er snakk om fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner. Bare salg av råd­hu­set og råd­hus­mar­ka kan gi inn­tek­ter på over 200 mil­lio­ner.

– Det ble gjort noen vur­de­rin­ger i 2011, men det­te er gam­le tall. Nå blir det gjort nye pris­vur­de­rin­ger i for­bin­del­se med salgs­pro­ses­sen, sier råd­man­nen.

Po­li­ti­ker­ne har len­ge hatt et øns­ke om å sel­ge unna kom­mu­na­le ei­en­dom­mer.

– Det lig­ger in­ne en po­li­tisk be­stil­ling på å sel­ge det kom­mu­nen ikke har bruk for. Det hand­ler blant an­net om at vi i dag har et stort ved­li­ke­hold­s­et­ter­slep, sier Bo­dil Si­vert­sen.

Til­treng­te mil­lio­ner

Og det er in­gen tvil om at pen­ge­ne kom­mer godt med i en slun­ken kom­mune­kas­se.

– Det­te hand­ler om sunn øko­nomi­sty­ring. Det er po­si­tivt med alt av inn­tek­ter som kan re­in­ves­te­res i and­re be­hov. Det mang­ler ikke på hull som skal fyl­les, un­der­stre­ker råd­man­nen.

Det er kom­mu­nens eget tomte­sel­skap som har fått i opp­ga­ve å sel­ge ei­en­dom­me­ne.

– Vi har fle­re in­ter­es­sen­ter som øns­ker å bli kon­tak­tet når vi leg­ger råd­hu­set ut for salg. Ei­en­dom­men har et stort po­ten­si­al, men byg­get har be­hov for opp­gra­de­ring for å opp­nå da­gens krav til stan­dard. By­styre­sa­len, ho­ved­inn­gan­gen, trappe­opp­gan­gen og fa­sa­den mot Ja­er­vei­en må be­va­res. Den nye de­len kan ri­ves, sier Lai­la Haug­land, pro­sjekt­le­der i Sand­nes tomte­sel­skap.

Brann­sta­sjo­nen blir han­del Hun tror li­ke­vel det er sto­re mu­lig­he­ter for å ut­vik­le ei­en­dom­men.

– Den har en me­get sen­tral be­lig­gen­het i Sand­nes sen­trum, sam­ti­dig som den lig­ger lett til­gjen­ge­lig med kort vei til E39. I til­legg er re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne sva­ert vide og gir rom for en all­si­dig bruk av ei­en­dom­men. Det kan va­ere kon­tor, helse­re­la­tert virk­som­het, kul­tu­rel­le for­mål el­ler un­der­vis­ning, sier Haug­land.

Den gam­le brann­sta­sjo­nen i Ja­er­vei­en er al­le­re­de lagt ut for salg.

–Så langt har vi va­ert i kon­takt med fem kom­mer­si­el­le ak­tø­rer som er in­ter­es­sert i å kjø­pe. Naer­he­ten til E39 gjør det­te til en at­trak­tiv ei­en­dom. Her er alt av in­fra­struk­tur opp­gra­dert og til­rette­lagt. Vi vil prø­ve å sel­ge før tom­ten er fer­dig re­gu­lert for­di vi øns­ker at kjø­per bi­drar med sin kunn­skap i re­gu­le­rings­ar­bei­det, sier dag­lig le­der Tor­geir Ravn­dal i Sand­nes tomte­sel­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.