Ut­ford­ring i et svakt kon­tor­mar­ked

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

SELGERE: Eien­doms­meg­le­re me­ner ei­en­dom­me­ne er at­trak­ti­ve, men mar­ke­det er ikke en­kelt.

– Alt det­te er kjempe­spen­nen­de ei­en­dom­mer sen­tralt i Sand­nes. Jeg an­tar at man­ge vil va­ere in­ter­es­sert, sier Jan In­ge Røy­land, le­der for na­e­rings­ei­en­dom i Eien­doms­meg­ler 1.

Han er ikke be­kym­ret for at kjø­pe­re vil va­ere skep­tis­ke for­di de­ler av råd­hu­set må be­va­res.

–Nei, tvert imot. Det­te kan hel­ler snus til noe po­si­tivt. Råd­hu­set har sin egen­art, og med de ret­te gre­pe­ne kan det­te snus til noe po­si­tivt, me­ner Røy­land.

Men til syv­en­de og sist er det mar­ke­det og kon­kur­ran­sen som av­gjør.

– Det er jo mye på gang i hele re­gio­nen. Stav­an­ger har sto­re am­bi­sjo­ner med sin nye sen­trums­plan hvor det skal byg­ges ut enor­me area­ler. Det er fort­satt mye som står tomt på Forus, men også her er det am­bi­sjo­ner med den nye kom­mune­del­pla­nen for om­rå­det. Det blir en stor kon­kur­ran­se, men sam­ti­dig vet vi at Sand­nes sen­trum har et stort po­ten­si­al. Ut­vik­lin­gen trek­kes i stør­re grad inn mot sen­trum, un­der­stre­ker Røy­land.

Han tror ti­min­gen er god. – Fle­re av kon­junk­tur­baro­met­re­ne pe­ker opp­over. Det sto­re spørs­må­let er om mar­ke­det vel­ger seg Sand­nes. Det står ver­ken på til­bu­det el­ler til­rette­leg­gin­gen fra kom­mu­nen, me­ner Røy­land.

Fro­de Krohn-Pet­ter­sen, dag­lig le­der i Kaph Na­e­rings­meg­ling, har tro på ei­en­dom­me­ne, men ser at kon­kur­ran­sen er stor.

– Det ge­ne­rel­le salgs­mar­ke­det i re­gio­nen er ri­me­lig ak­tivt, og det vil ikke va­ere noe an­ner­le­des for Sand­nes. Hoved­ut­ford­rin­gen vil va­ere at kjø­per­ne må se po­ten­si­al for å få av­kast­ning på in­ves­te­rin­gen i mar­ke­det frem­over, da sa­er­lig knyt­tet til ut­leie av kon­to­rer, i et kon­tor­mar­ked som for ti­den er ri­me­lig svakt. Sam­ti­dig skal dis­se ei­en­dom­me­ne kon­kur­re­re med and­re pro­spek­ter i start­gro­pen for ut­vik­ling og salg, sier Krohn-Pet­ter­sen.

Han vil hel­ler ikke si noe om pris.

– Det er umu­lig å si noe om pris, men det­te hen­ger ofte sam­men med tids­punk­tet for salg. Det­te er en sam­men­satt por­te­føl­je av ei­en­dom­mer med an­tatt re­la­tivt for­skjel­li­ge ty­per kjø­pe­re. Noen av ei­en­dom­men kan nok ten­kes å bli solgt til sel­ska­per som skal bru­ke byg­get selv, mens and­re ei­en­dom­mer sel­ges til mer lang­sik­ti­ge kjø­pe­re som ten­ker ut­vik­ling i et langt per­spek­tiv, tror KrohnPet­ter­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.