7. Ru­ten (ikke park­de­len)

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Pris­an­tyd­ning: Ikke fast­satt

Stør­rel­se/bruk: Mu­lig­het for å byg­ge 22.500 kvad­rat­me­ter na­e­ring og høy­hus på opp­til 67 me­ter. Da­gens bygg på Ru­ten er eid av Ba­ne Nor og Sand­nes kom­mu­ne. Byg­get skal ri­ves for å gi plass til et nytt, og par­te­ne er i dia­log om frem­ti­dig ut­byg­ging.

Sta­tus: Om­råde­pla­nen er god­kjent. Klar for de­talj­re­gu­le­ring, men av­ven­ter en av­kla­ring på hvor bus­se­ne skal ha opp­stil­lings­plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.