Sol­berg over­le­ver bud­sjet­tet

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LE­DER: Det er man­ge skja­er i sjø­en for re­gje­rin­gen til Er­na Sol­berg (H) i in­ne­va­eren­de stor­tings­pe­rio­de, men den vil over­le­ve årets bud­sjett­be­hand­ling.

Tid­li­ge­re i uken had­de vi en av de mest farge­rike tron­tale­de­bat­te­ne på fle­re år. Op­po­si­sjo­nen har tid­lig og ty­de­lig flag­get hvil­ke tid­li­ge­re ved­tak de vil ha end­ret el­ler re­ver­sert, og det er på et øye­blikk blitt klart at re­gje­rin­gens par­la­men­ta­ris­ke grunn­lag er svek­ket, sam­men­lig­net med for­ri­ge pe­rio­de.

Sa­ken om leng­den på den ob­li­ga­to­ris­ke pappa­per­mi­sjo­nen er et ek­sem­pel på at både Ven­st­re og KrF ikke len­ger er bun­det av Ny­da­len-er­k­la­e­rin­gen fra 2013.

De førs­te kom­men­ta­re­ne etter at fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) tors­dag for­mid­dag la fram stats­bud­sjet­tet for 2018, be­kref­ter at uro­pa­trul­je­ne i stor­tings­sa­len vil bru­ke en­hver an­led­ning og en­hver post til å pla­ge re­gje­rin­gen i bud­sjett­de­bat­ten.

Sam­ti­dig er det et klart fler­tall for den noe stram­me­re lin­jen som pre­ger bud­sjet­tet. Fak­tisk er det man­ge som kun­ne tenkt seg tøf­fe­re tak. Vi mer­ker oss også at to­nen til de gam­le sam­ar­beids­par­ti­ene, KrF og Ven­st­re, er an­ner­le­des i år enn de fore­gå­en­de åre­ne. Ven­st­re kan, med me­nings­må­lin­ger og valg­re­sul­tat friskt i min­ne, kon­sta­te­re at det ikke hjalp å kjø­re den ufor­son­li­ge kli­ma­lin­je, som skap­te kaos langt inn i ad­vents­ti­den i fjor.

KrF ser at de sto­re kjerne­sa­ke­ne de­res ikke er tru­et. I den grad de er det, vil re­gje­rin­gen va­ere tid­lig ute med kom­pro­miss­for­slag for å unn­gå unø­dig støy. Presse­støt­ten er et ek­sem­pel på noe som all­tid må sik­res av et sen­trums­par­ti.

At det blir bråk og har­de tak, er li­ke­vel opp­lagt. Pro­fi­len på bud­sjet­tet inn­byr til å an­gri­pe re­gje­rin­gens for­de­lings­lin­je og skatte­po­li­tikk, og sa­er­lig de mind­re par­ti­ene har nok å ta av når det gjel­der inn­sat­sen på klima­om­rå­det. For vel­ger­ne er det dess­uten vik­tig at den po­li­tis­ke uenig­he­ten kom­mer fram.

Sam­ti­dig er Ven­st­re fort­satt på jakt etter re­gje­rings­ta­bu­ret­ter. KrF har al­le­re­de mar­kert sin uav­hen­gig­het til re­gje­rings­pro­sjek­tet, men vil spa­re på am­mu­ni­sjo­nen til det vir­ke­lig bren­ner un­der kjerne­sa­ke­ne før de bi­drar til å set­te inn Jo­nas Gahr Stø­re (Ap) som stats­mi­nis­ter.

Til tross for en ty­de­li­ge­re og mer høy­røs­tet op­po­si­sjon, tror vi der­for at årets de­batt både vil bli av­vik­let in­nen tids­fris­ten og at Er­na Sol­berg vil hol­de nytt­års­ta­len ved det kom­men­de års­skif­tet. Men nes­te år blir det enda vans­ke­li­ge­re for det blå­blå pro­sjek­tet.

Til tross for en høy­røs­tet op­po­si­sjon, tror vi årets de­batt vil bli av­vik­let in­nen tids­fris­ten.

JUNGE, HEIKO / NTB SCANPIX

Af­ten­bla­det tror Er­na Sol­berg og Siv Jen­sen vil få mye kri­tikk, men over­le­ve be­hand­lin­gen av stats­bud­sjet­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.