Om straff og li­del­se

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: Gjen­nom hele mitt liv har jeg va­ert tvun­get til å føl­ge skjeb­nens dunk­le irr­gan­ger.

Og si­den jeg er født og opp­vokst på det­te for­blås­te ne­set mel­lom fjor­den og ha­vet, der regn­by­ge­ne får slik fart at hver drå­pe med ned­bør fø­les som et piske­slag, er jeg dømt til å hol­de med Vi­king på livs­tid, fot­ball­klub­ben som mer enn noen an­nen frem­står som selve ma­ni­festa­sjo­nen av skuf­fel­se.

Hvor­for, gri­per jeg meg selv i å rope mot den stål­grå him­me­len som hen­ger så lavt over tre­hu­se­ne, hvor­for ble jeg ikke født i Bar­ce­lo­na, Ro­ma el­ler Mad­rid?

Hva har jeg gjort galt som for­tje­ner den­ne van­skjeb­nen?

Like fullt er det som om høy­ere mak­ter gri­per inn, når man minst ven­ter det. Som for ek­sem­pel ved Mi­ra­ke­let i Hauge­sund, da Vi­king var dratt i nor­led for å knu­se ara­ber­nes stolt­het Vard og der­med ryk­ke opp­igjen til fot­bal­lens yp­pers­te sel­skap, bare for å opp­le­ve at Vard le­det 2–1 fem mi­nut­ter før full­tid.

Idet alt håp syn­tes å va­ere ute ut­lig­net De mørke­blå til 2–2, noe som ikke vil­le hjel­pe. Vi­king måt­te vin­ne den­ne kam­pen for å ryk­ke opp.

Så inn­traff Mi­ra­ke­let i Hauge­sund: Lyng­dals sto­re sønn, Alf Kåre Tveit - hvis navn for all­tid er ris­set inn i his­to­ri­en med gull­skrift - hea­det bal­len ut av Vard-keepe­rens kly­per, for så å bli felt av den samme.

Det ble straf­fe til Vi­king. Fire mi­nut­ter på over­tid.

Arild Ravn­dal tok fart og spar­ket den 450 gram tun­ge bal­len gjen­nom regn­drå­pe­ne i den høst­grå hauge­sunds­luf­ten, og med det ryk­ket Vi­king opp igjen i top­pen av norsk fot­ball, der klub­ben hø­rer hjem­me.

I høst må enda et mi­ra­kel til for at Vi­king skal unn­gå ned­rykk, men rare hen­del­ser har inn­truf­fet før.

I høst må enda et mi­ra­kel til for at Vi­king skal unn­gå ned­rykk, men rare hen­del­ser har inn­truf­fet før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.