–La­ve­re skatt er ikke det vik­tigs­te for oss

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Dag-Henrik Fos­se dag.henrik.fos­se@af­ten­bla­det.no

PER­SON­LIG ØKO­NO­MI: Barne­fa­mi­li­en på Hund­våg vil hel­ler ha nye idretts­hal­ler, fle­re pe­da­go­ger, mer spe­sial­pe­da­go­gisk hjelp i barne­ha­ge­ne og styr­king av barne­ver­net, enn noen tu­sen­lap­per mind­re i skatt.

Fa­mi­len Øste­bø på Hund­våg er blant an­net opp­tatt av at det skapes bed­re ramme­vil­kår for idrett i Stav­an­ger. De bor på Bjørn­øy på Hund­våg, og har tre barn som alle er ak­ti­ve hånd­ball­spil­le­re.

– Som høy­inn­tekts­fa­mi­lie med gjeld og barn i skole­al­der får vi skatte­let­te, men ut­vik­lin­gen av ut­låns­ren­ten be­tyr mer for oss og folk flest enn stats­bud­sjet­tet, sier ekte­pa­ret.

Lars Gau­te er le­der for Stat­oils skade­for­sik­rings­av­de­ling, og kona Ma­ri­an­ne er le­der for Res­surs­sen­ter for styr­ket barne­hage­til­bud i Stav­an­ger kom­mu­ne.

– Hvor­dan vil­le dere prio­ri­tert, hvis dere fikk lov å gi råd til fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen?

– Vi ser at det er rundt seks tu­sen kro­ner å spa­re på skat­ten for oss nes­te år, men er ikke opp­tatt av at skat­te­ne skal ned for å få å red­de fa­mi­lie­øko­no­mi­en.

– Vi er li­ke­vel for­nøyd med at skat­ten ikke øker, og at vi får mer å rut­te med, sier Lars Gau­te Øste­bø.

Med sam­let brutto­inn­tekt på over 2 mil­lio­ner kro­ner har de bed­re øko­no­mi enn en gjen­nom­snitt­lig små­barns­fa­mi­lie.

– Bygg fle­re idretts­hal­ler

– Noen av pen­ge­ne som går til skatte­let­te kan hel­ler bru­kes til å bed­re ramme­vil­kå­re­ne for idrett. Selv om kom­mu­ne­ne av­gjør om det skal byg­ges fle­re idretts­hal­ler, hå­per vi sen­tra­le myn­dig­he­ter sti­mu­le­rer til det­te, sier Lars Gau­te.

– Til­strek­ke­lig hall­ka­pa­si­tet står høyt på agen­da­en vår. Det er lav hall­tett­het i Stav­an­ger, så bygg fle­re idretts­hal­ler opp­ford­rer han.

– Men vi er ikke bare opp­tatt av oss selv, sier Ma­ri­an­ne som før stats­bud­sjet­tet ble lagt frem sa det var vik­tig med tid­lig inn­sats hos barn, styr­king av barne­ver­net og mer spe­sial­pe­da­go­gisk hjelp i barne­ha­ge­ne.

Hun bren­ner også for at det set­tes inn fle­re til­tak for å kart­leg­ge år­sa­ke­ne for å re­du­se­re fra­fal­let i vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring.

De sis­te 20 åre­ne har fra­fal­let va­ert på rundt 30 pro­sent.

– Tid­lig inn­sats både i barne­ha­ger og vi­dere­gå­en­de sko­le vil spa­re sam­fun­net for sto­re øko­no­mis­ke ut­tel­lin­ger i det lan­ge løp, me­ner hun.

Selv om det ikke be­stem­mes lo­kalt, er de opp­tatt av at ung­doms­kort må ut­vi­des til alle som går på ung­doms­sko­len. I dag må

JO­NAS HAARR FRIESTAD

Ma­ri­an­ne og Lars Gau­te Øste­bø med bar­na Si­mon (12), Mil­le (9) og Syn­ne (14) vil ha fle­re idretts­hal­ler og fle­re til­tak som kan mo­ti­ve­rer fle­re unge til å full­fø­re vi­dere­gå­en­de sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.