Slik på­vir­kes lomme­bo­ken

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Skatt og av­gif­ter: y Skatte­sat­sen på al­min­ne­lig inn­tekt for sel­skap og per­soner fore­slås re­du­sert fra 24 til 23 pro­sent. y Re­gje­rin­gen vil fjer­ne da­gens ord­ning med skatte­klas­se 2. Det be­tyr skatte­øk­ning for ek­te­fel­ler der en av par­te­ne en­ten ikke har inn­tekt el­ler tje­ner lite. y Sat­se­ne i trinn­skat­ten økes med mel­lom 0,47 og 0,89 pro­sent­en­he­ter, og minst for la­ve­re inn­tek­ter. y Minste­fra­dra­get i lønn og trygd øker fra 44 til 45 pro­sent. y Øvre gren­se i minste­fra­dra­get for pen­sjons­inn­tekt økes med 2,2 pro­sent, fra 81.200 til 83.000 kro­ner. y Re­gje­rin­gen vil fjer­ne fri­ta­ket for en­gangs­av­gif­ten ved kjøp av de dy­res­te el­bi­le­ne. (se egen sak). y Den lave sat­sen i mer­verdi­av­gif­ten fore­slås økt fra 10 til 12 pro­sent. Skal styr­ke mer­verdi­av­gif­ten som en ge­ne­rell av­gift på for­bruk. Det­te gir dy­re­re , over­nat­ting, per­son­trans­port NRK­av­gift, kino, mu­se­er, for­nøy­el­ses­par­ker og idretts­ar­ran­ge­ment. sat­sen ble he­vet fra 8 til 10 pro­sent for 2016. For øv­rig er sat­sen uend­ret på 15 pro­sent for mat og drik­ke og 25 pro­sent for de fles­te and­re va­rer og tje­nes­ter. y Barne­tryg­den hol­des på da­gens nivå. y Kon­tant­støt­ten blir stå­en­de på inn­til 7500 kro­ner i må­ne­den for barn mel­lom ett og to år. y Blant de sat­se­ne som også står stil­le er fag­for­enings­fra­dra­get, kilo­me­ter­sat­se­ne i reise­fra­dra­get, for­eldre­fra­dra­get, bunn­fra­dra­get i for­mues­skat­ten og mak­si­mal år­lig spa­ring med BSU. y Mak­si­mal­pri­sen for en barne­hage­plass øker til

2910 kro­ner per må­ned, en øk­ning på 110 kro­ner i må­ne­den. y Ben­sin­av­gif­ten øker med 1,5 og die­sel­av­gif­ten med

1,6 pro­sent. y Års­av­gif­ten for kjøre­tøy er­stat­tes av en tra­fikk­for­sik­rings­av­gift som be­ta­les sam­men med for­sik­rin­ge­ne, men går til sta­ten. y For 2017 er års­av­gif­ten 2 820 kro­ner for bi­ler un­der 7,5 tonn og 445 kro­ner for el­bi­ler. y Skatte­fri­ta­ket for inn­tek­ter ved kort­tids­ut­leie av egen bo­lig inn­til 30 da­ger skal bort: y To­bakks­va­rer øker med inn­til 1,9 pro­sent, mens al­ko­hol­va­rer med et al­ko­hol­inn­hold på mel­lom 0,7 og 2,7 pro­sent får en av­gifts­øk­ning på 1,5 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.