Nye Te­sla­ei­ere får av­gifts­sjokk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Dag-Henrik Fos­se dag.henrik.fos­se@af­ten­bla­det.no

EL­BIL: Re­gje­rin­gen vil ta bort fri­ta­ket for en­gangs­av­gift for el­bi­ler over to tonn. Det­te ram­mer Te­s­la-ei­ere. El­bi­ler un­der to tonn vil fort­satt va­ere fri­tatt for en­gangs­av­gift.

Av­gif­ten vil ram­me ei­ere som kjø­per bi­len nes­te år. Den dy­res­te Te­s­la­en, Mo­del X, får en kraf­tig av­gifts­øki­n­ing på mel­lom 70.000 og 80.000 kro­ner. Mo­del S-ei­ere må ut med noen tu­sen kro­ner. Mo­dell 3 ram­mes ikke.

Fle­re av de sto­re bil­pro­du­sen­te­ne har vars­let at det kom­mer tyng­re el­bi­ler nes­te år som også kan bli ram­met av den nye en­gangs­av­gif­ten, sier ge­ne­ral­sek­reta­er i Norsk el­bil­for­ening, Christina Bu til Af­ten­bla­det.

Fle­re tu­sen står på vente­lis­te for å kjø­pe nye sto­re el­bi­ler.

Iføl­ge Mo­tor­vogn­re­gis­te­ret var det 11.550 el­bi­ler i Ro­ga­land ved ut­gan­gen av sep­tem­ber, som ut­gjør 8,9 pro­sent av el­bil-par­ken i hele lan­det.

– I Ro­ga­land er det re­gist­rert 915 Te­s­la S-mo­dell, og 245 Te­s­la X-mo­dell, sier se­nior kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Stå­le Fry­den­lund i Norsk el­bil­for­ening til Af­ten­bla­det.

Hver tien­de el­bil i Ro­ga­land er en Te­s­la, iføl­ge Fry­den­lund.

Mis­ter for­de­le­ne

– Hvor­for inn­fø­rer dere den­ne «Te­s­la-av­gif­ten», sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik Olsen?

– Yt­terst få bi­ler over to tonn ram­mes, men vi ser at det­te er bi­ler som sli­ter mer på vei­ene. Av­gif­ten er et sig­nal om at over tid vil el­bi­ler bli be­hand­let som alle and­re bi­ler. Man­ge and­re el­bi­ler med lang rekke­vid­de er også til­gen­ge­lig, sier sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-Olsen (Frp) til Af­ten­bla­det.

El­bi­ler på 2250 kg får en en­gangs­av­gift på 35.900 kr og el­bi­ler over 2500 kg får en av­gifts­øk­ning på 82.800 kr.

Firma­bi­ler mis­ter ra­batt Re­gje­rin­gen vil opp­he­ve ra­bat­ten på 50 pro­sent for de som har el­bil som firma­bil, Skatte­plik­ti­ge for­del ved pri­vat bruk av firma­bil er 30 pro­sent av bi­lens liste­pris som ny inn­til 299.100 kro­ner og 20 pro­sent av det over. For bi­ler eldre enn tre år, re­du­se­res den­ne med 25 pro­sent.

Nå vil de tyngs­te Te­s­la-mo­del­le­ne, mis­te hvis re­gje­rin­gen får Stor­tin­get med på den­ne end­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.