Inn­fø­rer tarm­kreft­scre­en­ing

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Syke­hu­se­ne får en vekst i øko­no­mi­en 1,6 mil­li­ar­der kro­ner, en vekst på to pro­sent.

Ut­byg­ging av nytt syke­hus blir sva­ert kre­ven­de for Hel­se Stav­an­ger. 70 pro­sent av fi­nan­sie­rin­gen er lån fra sta­ten. Både Hel­se Vest og de and­re helse­fore­ta­ke­ne har bedt re­gje­rin­gen for­len­ge av­drags­ti­den og re­du­se­re kra­vet til egen­an­del fra 30 til 20 pro­sent. De blir ikke bønn­hørt:

– Det blir in­gen end­rin­ger i det­te bud­sjet­tet. Til nes­te år leg­ger vi til ret­te for in­ves­te­rin­ger på na­er­me­re 12 mil­li­ar­der kro­ner til ny­bygg og opp­gra­de­ring av bygg, ut­styr og IKT. Det gjel­der blant an­net ut­byg­ging og mo­der­ni­se­ring av syke­hu­set i Hauge­sund, nytt kli­nikk­bygg på Ra­dium­hos­pi­ta­let og nytt syke­hus i Mø­re og Roms­dal. Bare dis­se tre ut­gjør 7,6 mrd kro­ner i låne­ram­me, sva­rer Høie.

Re­gje­rin­gen set­ter av 20 mil­lio­ner kro­ner til etab­le­ring av en un­der­sø­kel­ses­kom­mi­sjon for hel­se- og om­sorgs­tje­nes­ten.

– Det­te er en ny­het man­ge i Stav­an­ger har ven­tet på, sier Høie.

Hvert år ram­mes 4300 nord­menn av tarm­kreft og 1500 dør av syk­dom­men.

– Nor­ge lig­ger på ver­dens­top­pen i fore­komst av tarm­kreft, og ri­si­ko­en øker med al­der. Vi vet at scre­en­ing kan re­du­se­re dø­de­lig­het, og at man kan opp­da­ge kref­ten tid­lig. Der­for vil vi at alle skal få scre­en­ing det året de fyl­ler 55 år, sier hel­se- og om­sorgs­mi­nis­te­ren.

Re­gje­rin­gen vil inn­føre et na­sjo­nalt pro­gram for scre­en­ing av tarm­kreft fra 2019. For å for­be­re­de det­te fore­slår re­gje­rin­gen å øke be­vilg­nin­gen til scre­en­ing med 18 mil­lio­ner kro­ner i 2018. Pen­ge­ne skal gå til ut­vik­ling av nytt IT­pro­gram, re­krut­te­ring av per­so­nell, sko­pi­sko­le og in­ves­te­rin­ger i sko­pi­sent­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.