Re­gje­rin­gen får mas­siv kjeft for kutt i le­dig­hets­til­tak

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Søn­de­land geir.son­de­land@af­ten­bla­det.no

OSLO: Siv Jen­sen (Frp) bru­ker mind­re på ar­beids­le­di­ge. Det er upo­pu­la­ert.

Re­gje­rin­gen re­du­se­rer an­tal­let til­taks­plas­ser med om lag 2000 til 73.000 nes­te år. Inn­spa­rin­gen er på 330 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge fi­nans­mi­nis­te­ren.

Re­gje­rin­gen vil fort­satt ha en sa­er­skilt sat­sing på til­tak mot lang­tids­le­dig­het, men vil kut­te be­lø­pet til 37,2 mil­lio­ner i 2018.

Re­gje­rin­gen spa­rer anslags­vis 305 mil­lio­ner kro­ner på dag­pen­ger. Nå må man iføl­ge NTB ha tjent minst 93 634 kro­ner (1G) i lø­pet av sis­te år for å kva­li­fi­se­re for ar­beids­løs­hets­trygd.

– Det­te gjør at om du har tjent lite det sis­te året før du mis­ter job­ben, så en­der du opp med ikke å få noen ting. Det vil dyt­te folk ut i fat­tig­dom og klip­pe hull i sik­ker­hets­net­tet for dem som har en litt løs til­knyt­ting til ar­beids­li­vet, sier Sol­frid Ler­brekk (SV).

– Jeg me­ner de­fi­ni­tivt ti­den ikke er in­ne for å gjø­re det ver­re for ar­beids­le­di­ge, men at man fort­satt må gjø­re en inn­sats for å få ar­beids­le­di­ge i jobb, sier Geir Polle­stad (Sp).

– Du me­ner det­te bud­sjet­tet gjør det ver­re for ar­beids­le­di­ge? – Ja, sva­rer han.

Opp­rø­ren­de og små­lig, sier Fel­les­for­bun­dets sjef Jørn Eg­gum til VG om inn­stram­min­ge­ne. Knapt spor etter en ar­beids­po­li­tisk sat­sing, sier Trond Gis­ke (Ap) til NTB.

– Fle­re ar­beids­plas­ser

Jen­sen sier bud­sjet­tet leg­ger til ret­te for mer ar­beid, fle­re ar­beids­plas­ser og vekst i ar­beids­li­vet.

– At vi ram­mer inn dag­penge­ord­nin­gen på en måte som knyt­ter ar­beids­ta­ker­ne tet­te­re til ar­beids­li­vet, me­ner jeg er for­nuf­tig, sier hun.

– Per­mit­te­rings­reg­le­ne lig­ger fast. At vi gjør en mind­re jus­te­ring i an­tal­let til­taks­plas­ser, skyl­des jo at ar­beids­le­dig­he­ten går ned. Det er jo rett og slett en kon­se­kvens av at det går bed­re, sier Jen­sen.

– Det­te er in­gen inn­stram­ning. Det hand­ler om å inn­ret­te ord­nin­gen slik at den pri­ma­ert gjel­der ar­beids­ta­ke­re som er tett knyt­tet til ar­beids­li­vet. Så må vi ikke glem­me at vi har man­ge and­re ord­nin­ger, litt av­hen­gig av hvil­ken fase man er i i li­vet, så det er ikke man­gel på vel­ferds­ord­nin­ger i Nor­ge, men vi må sør­ge for at de er mål­ret­te­de og gode.

Pakke­slutt

9 mil­li­ar­der er brukt på krise­pak­ker ret­tet mot Sør - og Vest­lan­det. Nå er det slutt.

Jen­sen sier til­taks­pak­ke­ne har va­ert treff­sik­re og mål­ret­te­de, men at opp­gan­gen er et fak­tum, at pi­le­ne har snudd og at le­dig­he­ten har gått ned. Men i hvil­ken grad pak­ken fak­tisk traff, kan hun ikke gi kon­kre­te svar til Af­ten­bla­det på.

– Det­te har jo du og jeg holdt på med utal­li­ge gan­ger. Nå har vi jo sett at det traff godt. Nå har det snudd. Nå er op­ti­mis­men til­ba­ke og da tror jeg i grun­nen du skal va­ere gans­ke godt for­nøyd, jeg, svar­te Jen­sen til lat­ter fra presse­korp­set.

Jo­nas Gahr Stø­re (Ap) sy­nes re­gje­rin­gen «lar seg blen­de av at vi er på vei ut av en kri­se de men­te vi ald­ri var i».

Han slår fast at «uten­for­ska­pet» vokser og etter­ly­ser mer til tid­lig inn­sats i sko­len, eldre­om­sorg og kli­ma.

– Rik­tig ti­ming nå å kut­te krise­pak­ker, Stø­re?

– Det er alt­for ka­te­go­risk å si. Det trengs fort­satt opp­føl­ging i de de­le­ne av lan­det som sli­ter. Krise­pak­ker som vi så i de fore­gå­en­de åre­ne, til­hø­rer den ti­den, men aktiv politikk fra sta­ten for å bi­dra til både ny tek­no­lo­gi og nye be­drif­ter, det trengs. På ti år tren­ger det­te lan­det 300.000 nye job­ber, og det er in­gen­ting i det­te stats­bud­sjet­tet som trek­ker opp den am­bi­sjo­nen og pe­ker på hvil­ke løft det­te kre­ver av alle. Det­te vil Ap kom­me til­ba­ke til i sitt bud­sjett. Vi me­ner at vi må kun­ne sann­syn­lig­gjø­re at sam­fun­net kan nå det må­let. Hvis ikke un­der­mi­ne­rer vi mu­lig­he­ten til å ba­ere vel­ferds­sta­ten, sier han til

HEIKO JUNGE/ NTB SCANPIX

Siv Jen­sen (Frp) er stolt av stats­bud­sjet­tet hun la fram tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.